Architektura grecka

Architektura grecka charakteryzuje się ruinami.