Brak grafiki
Stylistyka, język jako narzędzie porozumiewania się

Agresja językowa

Agresja językowa – niestosowny sposób prowadzenia rozmowy, niewłaściwe zwracanie się nadawcy do odbiorcy, jej przejawy to: napastliwy ton, podniesiony głos, stosowanie wulgaryzmów, wykorzystywanie wyrazów nacechowanych negatywnie.

Brak grafiki
O języku na języku

Analiza stylistyczna tekstu

Analiza stylistyczna tekstu polega na ocenie zjawisk językowych na tle kontekstu, czyli na badaniu: celowości i skuteczności wypowiedzi, która ma wywołać zamierzoną reakcję u odbiorcy, funkcji ekspresywnej i impresywnej zjawisk językowych. Stylistyka językoznawcza (lingwistyczna) kładzie […]

Brak grafiki
O języku na języku

Argument ad personam

Użycie w dyskusji niezwiązanego z przedmiotem sporu zarzutu wobec rozmówcy. Zarzut taki odwołuje  się do jakiejś niezależnej od odbiorcy jego cechy, (np. wytykanie wad fizycznych osovbue, z którą się dyskutuje).

Brak grafiki
O języku na języku

Argumenty i ich rodzaje

Zadaniem mówcy jest „trafienie” do odbiorcy. Konieczne jest więc oddziaływanie na intelekt, uczucia i jego wolę. Niezbędne są także argumenty, racje przywoływane w celu przekonania odbiorcy. Wyodrębnia się następujące rodzaje argumentów: rzeczowe, pokazujące fakty, dane […]

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd językowy

Element tekstu niezgodny z normą, zasadą językową. Burzy zasady systemu gramatycznego. Powstaje w wyniku czynników zewnętrznych, np zdenerwowania piszącego. Wyróżniamy błędy: interpunkcyjne, ortograficzne, fleksyjne, leksykalne, frazeologiczne, logiczne i rzeczowe.

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd leksykalny

Polega na wykorzystaniu wyrazu w niewłaściwym znaczeniu. Wyróżnia się rodzaje błędów : ####  oparte na skojarzeniach fonetycznych, ####  wynikające z niedostatecznej znajomości znaczeń używanych wyrazów, #### zniekształceń związków frazeologicznych. PRZYKŁADY Zawodników otaczano powszednią czcią, poprawnie: […]

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd stylistyczny

Nieumiejętne dobranie środka językowego do całości wypowiedzi. Nie pasuje ze względu na treść i formę. Zaliczyć do nich można: ****wieloznaczność sformułowań, ****wielosłowność, **** powtórzenia wyrazów i konstrukcji, **** niejednolitość wypowiedzi pisemnej poprzez wykorzystanie niepasujących wtrąceń. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Cel praktyczny stylistyki języka

Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie), Troska o poprawność wypowiedzi (społeczna, komunikatywna, artystyczna funkcja języka, kultura języka we codziennych kontaktach interpersonalnych,m różnice między mową potoczną a literacką), Dwoisty charakter języka (znaczenie […]

Brak grafiki
O języku na języku

Dialekt, gwara i stylizacja gwarowa

Obok języka ogólnopolskiego funkcjonują także jego terytorialne odmiany, nazywane dialektami. Dialekt to mowa charakterystyczna dla mieszkańców większych regionów, które odpowiadają dzielnicom historycznym dawnej Polski. Chodzi tu oczywiście o Śląsk, Małopolskę, Mazowsze i Wielkopolskę.Dialekty różnią się […]

Brak grafiki
O języku na języku

Dialekty i gwary [graficznie]

W Polsce mamy dwa języki urzędowe: polski i kaszubski. Występują także dialekty: mazowiecki, małopolski, wielkopolski, śląski, mieszane na wschodzie kraju i nowe dialekty mieszane na zachodzie i północy. Dzieli sie je na  gwar. Warto wiedzieć, […]