Brak grafiki
Stylistyka, język jako narzędzie porozumiewania się

Agresja językowa

Agresja językowa – niestosowny sposób prowadzenia rozmowy, niewłaściwe zwracanie się nadawcy do odbiorcy, jej przejawy to: napastliwy ton, podniesiony głos, stosowanie wulgaryzmów, wykorzystywanie wyrazów nacechowanych negatywnie.

Brak grafiki
O języku na języku

Analiza stylistyczna

Rozbiór tekstu literackiego na elementy wyrazowe, frazeologiczne, fonetyczne oraz na formy fleksyjne, słowotwórcze i składniowe. Dokonuje się jej ze względu na ich celowość, sugestywną wartość i przydatność do wyrażania zawartych w tekście  myśli i uczuć.

Brak grafiki
O języku na języku

Analiza stylistyczna tekstu

Analiza stylistyczna tekstu polega na ocenie zjawisk językowych na tle kontekstu, czyli na badaniu: celowości i skuteczności wypowiedzi, która ma wywołać zamierzoną reakcję u odbiorcy, funkcji ekspresywnej i impresywnej zjawisk językowych. Stylistyka językoznawcza (lingwistyczna) kładzie […]

Brak grafiki
O języku na języku

Argument ad personam

Użycie w dyskusji niezwiązanego z przedmiotem sporu zarzutu wobec rozmówcy. Zarzut taki odwołuje  się do jakiejś niezależnej od odbiorcy jego cechy, (np. wytykanie wad fizycznych osovbue, z którą się dyskutuje).

Brak grafiki
O języku na języku

Argumenty [rodzaje]

RODZAJE ARGUMENTÓW Logiczne, oznaczają sformułowanie wniosku ogólnego na podstawie różnych przesłanek (szczegółowych informacji). Rzeczowe, opierają się na konkretnych wiadomościach, faktach, liczbach, cytatach, artykułach poglądowych, tworzy się je cytując przykłady potwierdzające tezę, przytaczając wypowiedzi, cytując  dane. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Argumenty i ich rodzaje

Zadaniem mówcy jest „trafienie” do odbiorcy. Konieczne jest więc oddziaływanie na intelekt, uczucia i jego wolę. Niezbędne są także argumenty, racje przywoływane w celu przekonania odbiorcy. Wyodrębnia się następujące rodzaje argumentów: rzeczowe, pokazujące fakty, dane […]

Brak grafiki
O języku na języku

Bilingwinizm [dwujęzycznośc]

Posługiwanie się na co dzień dwoma różnymi językami przez dana grupę społeczną. Wymusza to sytuacja harmonijnego współżycia przedstawicieli jednej narodowości i używania oprócz własnego języka także tego , którym posługuje się inna grupa etniczna. Przykładem […]

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd językowy

Element tekstu niezgodny z normą, zasadą językową. Burzy zasady systemu gramatycznego. Wszystkie błędy dzielimy na wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe. Te pierwsze sa ścisłe związane z językiem, te drugie obejmują błędy zapisu. Powstaje w wyniku czynników zewnętrznych, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd leksykalny

Polega na wykorzystaniu wyrazu w niewłaściwym znaczeniu. Wyróżnia się rodzaje błędów : ####  oparte na skojarzeniach fonetycznych, ####  wynikające z niedostatecznej znajomości znaczeń używanych wyrazów, #### zniekształceń związków frazeologicznych. PRZYKŁADY Zawodników otaczano powszednią czcią, poprawnie: […]

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd stylistyczny

Nieumiejętne dobranie środka językowego do całości wypowiedzi. Nie pasuje ze względu na treść i formę. Zaliczyć do nich można: ****wieloznaczność sformułowań, ****wielosłowność, **** powtórzenia wyrazów i konstrukcji, **** niejednolitość wypowiedzi pisemnej poprzez wykorzystanie niepasujących wtrąceń. […]