Brak grafiki
Stylistyka, język jako narzędzie porozumiewania się

Agresja językowa

Agresja językowa – niestosowny sposób prowadzenia rozmowy, niewłaściwe zwracanie się nadawcy do odbiorcy, jej przejawy to: napastliwy ton, podniesiony głos, stosowanie wulgaryzmów, wykorzystywanie wyrazów nacechowanych negatywnie.

Brak grafiki
O języku na języku

Analiza stylistyczna tekstu

Analiza stylistyczna tekstu polega na ocenie zjawisk językowych na tle kontekstu, czyli na badaniu: celowości i skuteczności wypowiedzi, która ma wywołać zamierzoną reakcję u odbiorcy, funkcji ekspresywnej i impresywnej zjawisk językowych. Stylistyka językoznawcza (lingwistyczna) kładzie […]

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd językowy

Element tekstu niezgodny z normą, zasadą językową. Burzy zasady systemu gramatycznego. Powstaje w wyniku czynników zewnętrznych, np zdenerwowania piszącego. Wyróżniamy błędy: interpunkcyjne, ortograficzne, fleksyjne, leksykalne, frazeologiczne, logiczne i rzeczowe.

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd leksykalny

Polega na wykorzystaniu wyrazu w niewłaściwym znaczeniu. Wyróżnia się rodzaje błędów : ####  oparte na skojarzeniach fonetycznych, ####  wynikające z niedostatecznej znajomości znaczeń używanych wyrazów, #### zniekształceń związków frazeologicznych. PRZYKŁADY Zawodników otaczano powszednią czcią, poprawnie: […]

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd stylistyczny

Nieumiejętne dobranie środka językowego do całości wypowiedzi. Nie pasuje ze względu na treść i formę. Zaliczyć do nich można: ****wieloznaczność sformułowań, ****wielosłowność, **** powtórzenia wyrazów i konstrukcji, **** niejednolitość wypowiedzi pisemnej poprzez wykorzystanie niepasujących wtrąceń. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Cel praktyczny stylistyki języka

Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie), Troska o poprawność wypowiedzi (społeczna, komunikatywna, artystyczna funkcja języka, kultura języka we codziennych kontaktach interpersonalnych,m różnice między mową potoczną a literacką), Dwoisty charakter języka (znaczenie […]

Brak grafiki
O języku na języku

Dialekt, gwara i stylizacja gwarowa

Obok języka ogólnopolskiego funkcjonują także jego terytorialne odmiany, nazywane dialektami. Dialekt to mowa charakterystyczna dla mieszkańców większych regionów, które odpowiadają dzielnicom historycznym dawnej Polski. Chodzi tu oczywiście o Śląsk, Małopolskę, Mazowsze i Wielkopolskę.Dialekty różnią się […]

Brak grafiki
O języku na języku

Dialekty i gwary [graficznie]

W Polsce mamy dwa języki urzędowe: polski i kaszubski. Występują także dialekty: mazowiecki, małopolski, wielkopolski, śląski, mieszane na wschodzie kraju i nowe dialekty mieszane na zachodzie i północy. Dzieli sie je na  gwar. Warto wiedzieć, […]

Brak grafiki
Stylistyka, język jako narzędzie porozumiewania się

Frazeologia

Frazeologia – nauka o związkach frazeologicznych, ich budowie, pochodzeniu i funkcjonowaniu.

Brak grafiki
Stylistyka, język jako narzędzie porozumiewania się

Funkcje tekstów językowych

Funkcja informatywna (emotywna) polega na komunikowaniu faktów, przekazywaniu informacji dotyczących otaczającej nas rzeczywistości. Pada deszcz. To jest moja młodsza siostra.  Funkcja ekspresywna polega na wyrażaniu uczuć nadawcy, informowaniu o jego nastroju, emocjach, poglądach. Denerwuje mnie […]