Brak grafiki
O języku na języku

Błąd językowy

Element tekstu niezgodny z normą, zasadą językową. Burzy zasady systemu gramatycznego. Wszystkie błędy dzielimy na wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe. Te pierwsze sa ścisłe związane z językiem, te drugie obejmują błędy zapisu. Powstaje w wyniku czynników zewnętrznych, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd leksykalny

Polega na wykorzystaniu wyrazu w niewłaściwym znaczeniu. Wyróżnia się rodzaje błędów : ####  oparte na skojarzeniach fonetycznych, ####  wynikające z niedostatecznej znajomości znaczeń używanych wyrazów, #### zniekształceń związków frazeologicznych. PRZYKŁADY Zawodników otaczano powszednią czcią, poprawnie: […]

Brak grafiki
O języku na języku

Błąd stylistyczny

Nieumiejętne dobranie środka językowego do całości wypowiedzi. Nie pasuje ze względu na treść i formę. Zaliczyć do nich można: ****wieloznaczność sformułowań, ****wielosłowność, **** powtórzenia wyrazów i konstrukcji, **** niejednolitość wypowiedzi pisemnej poprzez wykorzystanie niepasujących wtrąceń. […]

Brak grafiki
O języku na języku

Cel praktyczny stylistyki języka

Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie), Troska o poprawność wypowiedzi (społeczna, komunikatywna, artystyczna funkcja języka, kultura języka we codziennych kontaktach interpersonalnych,m różnice między mową potoczną a literacką), Dwoisty charakter języka (znaczenie […]

Brak grafiki
O języku na języku

Czystość językowa

Stosowanie poprawnych form językowych w zakresie odmiany, budowy słowotwórczej i składni. Unikanie zwrotów i wyrazów obcojęzycznych, jeśli mają polskie odpowiednik. wystrzeganie się prowincjonalizmów, dialektyzmów i wyrażeń slangowych.

Brak grafiki
O języku na języku

Debata oksfordzka

Rodzaj dyskusji, który pozwala na spojrzenie na problem z różnych stron. Umożliwia szczegółową analizę zagadnienia. Pozwala na podjęcie przemyślanej decyzji ostatecznej. Polega na dyskusji zwolenników dowolnej tezy z ich przeciwnikami. Publiczność przysłuchuje się rozważaniom, by […]

Brak grafiki
O języku na języku

Dialekt, gwara i stylizacja gwarowa

Obok języka ogólnopolskiego funkcjonują także jego terytorialne odmiany, nazywane dialektami. Dialekt to mowa charakterystyczna dla mieszkańców większych regionów, które odpowiadają dzielnicom historycznym dawnej Polski. Chodzi tu oczywiście o Śląsk, Małopolskę, Mazowsze i Wielkopolskę.Dialekty różnią się […]

Brak grafiki
O języku na języku

Dialekty i gwary [graficznie]

W Polsce mamy dwa języki urzędowe: polski i kaszubski. Występują także dialekty: mazowiecki, małopolski, wielkopolski, śląski, mieszane na wschodzie kraju i nowe dialekty mieszane na zachodzie i północy. Dzieli sie je na  gwar. Warto wiedzieć, […]

Brak grafiki
O języku na języku

Dialekty języka polskiego

Na obszarze Polski rozróżniamy: Dialekty wielkopolskie, którymi posługuje sie ludność na obszarze środkowego i dolnego biegu Warty, po Noteć na północy, Wielu=ń, Babimost na zachodzie i jezioro Gopło, Kalisz na wschodzie, Dialekty małopolskie, którymi mówi […]

Brak grafiki
O języku na języku

Dublet językowy

Równoważny środek językowy. Jeden z wariantów językowych kub synonimów. Wyraz obcy i ścisły jego odpowiednik polski to tzw. wyraz jednoznaczny lub przykład dubletu językowego, Przykłady: lingwistyka – językoznawstwo, auto – samochód, fonetyka – głosownia.