Cel praktyczny stylistyki języka

  • Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie),
  • Troska o poprawność wypowiedzi (społeczna, komunikatywna, artystyczna funkcja języka, kultura języka we codziennych kontaktach interpersonalnych,m różnice między mową potoczną a literacką),
  • Dwoisty charakter języka (znaczenie języka w życiu człowieka, indywidualny styl porozumiewania sie z innymi, język jako przejaw życia zbiorowego różnych narodów),
  • Treść i forma wypowiedzi i ich nierozerwalny związek (właściwy dobór i szyk wyrazów, styl indywidualny [prosty, oryginalny, obrazowy], przeciwdziałanie niedbalstwu w mowie i piśmie, nawyk korygowania błędów).