Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Akapit

Element porządkujący wypowiedź. Wyróżnia się wcięciem tekstu. Każdy wyraża nową myśl i składa się najczęściej z kilku zdań. Głowna myśl akapitu otwiera często wypowiedź, ale może znaleźć  się także w dalszej jego części.

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Apel

Forma wypowiedzi pisemnej lub publicznej, skierowanej do danej zbiorowości. Przybiera określoną formę, np. przemówiemia, plakatu, ogłoszenia czy listu otwartego. Apel zawiera informacje o nadawcy, celu i odbiorcy wypowiedzi. Najważniejszą jego częścią jest określene problemu, którego […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Artykuł

Artykuł to forma wypowiedzi publicystyczne, w zasadzie każdy tekst umieszczony w gazecie  (wydawnictwo codzienne) czy czasopiśmie (wydawnictwo periodyczne, ukazujące się w rożnych odstępach czasu). Jego celem jest dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń, interesujących czytelnika, […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Artykuł

ARTYKUŁ – forma wypowiedzi publicystycznej, każdy tekst umieszczony w gazecie. CEL ARTYKUŁU: dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń, interesujących czytelnika; autor artykułu może też przedstawić swoją opinię na jakiś temat oraz wpłynąć na opinię czytelników […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Artykuł prasowy

To tekst dziennikarski. Związany jest zazwyczaj z bieżącymi, aktualnymi wydarzeniami. Dotyczy różnych dziedzin życia. Istotny jest tytuł, ktory powinien przyciągnąć uwagę czytelnika. Dłuższe artykuły dzielone sa na części, niekiesy z nadanymi im środtytułami.

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Autocharakterystyka

Charakterystyka własnej osoby, samego siebie. Przedstawienie cech charakteru, usposobienia i upodobań. Może przyjąć różne formy, tj. napisać ją można w formie listu, fragmentu pamietnika itd. Przed opisem warto zastanowić się nad zakresem treściowym i zgromadzić […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Autoryzacja

Zaakceptowanie przez autora ostatecznej postaci tekstu utworu literackiego. Dotyczy także tekstów wypowiedzi, wywiadu, przekładu na język obcy, niekiedy adaptacji filmowej lub teatralnej. Autoryzowane wydanie dzieła staje się jego wersją kanoniczną, choć niekiedy twórca autoryzuje kilka […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Bohater utworu

Bohater utworu, postać literacka, fikcyjna, występująca w świecie przedstawionym w utworach epickich i dramatach. Ze względu na funkcję w utworze wskazać należy: postaci główne, pierwszoplanowe, uczestniczące we wszystkich wydarzeniach, postaci drugoplanowe, wplecione w przebieg niektórych […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Charakterystyka postaci

W charakterystyce można wziąć pod uwagę: charakter, usposobienie, intelekt, uzdolnienia, poglądy, wygląd zewnętrzny, sposób mówienia, sposób poruszania się, gestykulację. Wyróżnia się charakterystykę: indywidualną (dotyczy jednej osoby), porównawczą (zestawiającą cechy bohaterów).     Charakterystyka postaci – […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

CV

CV Co to jest CV? Skrót CV pochodzi od łacińskiego Curriculum Vitae – przebieg życia (łac. curriculum bieg, tor gonitwy, rydwan) – spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych, forma życiorysu zawodowego, sporządzonego według określonych zasad (forma […]