Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Akapit

Element porządkujący wypowiedź. Wyróżnia się wcięciem tekstu. Każdy wyraża nową myśl i składa się najczęściej z kilku zdań. Głowna myśl akapitu otwiera często wypowiedź, ale może znaleźć  się także w dalszej jego części.

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Akapit synonimiczny

Jest to wyodrębniona część tekstu. Stanowi parafrazę, tj. przekazanie innymi słowami, myśli znajdującej się w akapicie poprzedzającym. Akapit synonimiczny tłumaczy lub interpretuje to, co znalazło się w akapicie poprzednim.

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Akapit tranzytywny

Nie wszystkie akapity zawierają wyraźnie wyodrębnioną myśl. Taki jest właśnie akapit tranzytywny, nazywany także łącznikowym Niektóre z nich pełnią funkcję pomocniczą i ułatwiają autorowi płynne przejście od jednej do kolejnej myśli czy refleksji. Pozwalają także […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Akt mowy

Zgodna z normami językowymi indywidualna wypowiedź. Formułowana jest przez osobę mówiącą w określonej sytuacji. Postrzega się go jako sumę różnych działań składających się na fakt komunikacji.

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Apel

Forma wypowiedzi pisemnej lub publicznej, skierowanej do danej zbiorowości. Przybiera określoną formę, np. przemówienia, plakatu, ogłoszenia czy listu otwartego. Utwór lub jego fragment, w którym autor zwraca się do konkretnego odbiorcy czy grupy odbiorców. Pragnie […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Artykuł

Artykuł to forma wypowiedzi publicystyczne, w zasadzie każdy tekst umieszczony w gazecie  (wydawnictwo codzienne) czy czasopiśmie (wydawnictwo periodyczne, ukazujące się w rożnych odstępach czasu). Jego celem jest dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń, interesujących czytelnika, […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Artykuł

ARTYKUŁ – forma wypowiedzi publicystycznej, każdy tekst umieszczony w gazecie. CEL ARTYKUŁU: dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń, interesujących czytelnika; autor artykułu może też przedstawić swoją opinię na jakiś temat oraz wpłynąć na opinię czytelników […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Artykuł prasowy

Podstawowe tekst dziennikarski. Pojawił się w XVIII wieku. To tekst dziennikarski. Związany jest zazwyczaj z bieżącymi, aktualnymi wydarzeniami. Dotyczy różnych dziedzin życia. Istotny jest tytuł, ktory powinien przyciągnąć uwagę czytelnika. Dłuższe artykuły dzielone są na […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Autocharakterystyka

Charakterystyka własnej osoby, samego siebie. Przedstawienie cech charakteru, usposobienia, zainteresowań  i upodobań. Może przyjąć różne formy, tj. napisać ją można w formie listu, fragmentu pamiętnika itd. Przed opisem warto zastanowić się nad zakresem treściowym i […]

Brak grafiki
Różne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych

Autoryzacja

Zaakceptowanie przez autora ostatecznej postaci tekstu utworu literackiego. Dotyczy także tekstów wypowiedzi, wywiadu, przekładu na język obcy, niekiedy adaptacji filmowej lub teatralnej. Autoryzowane wydanie dzieła staje się jego wersją kanoniczną, choć niekiedy twórca autoryzuje kilka […]