Apel

  • Forma wypowiedzi pisemnej lub publicznej, skierowanej do danej zbiorowości.
  • Przybiera określoną formę, np. przemówienia, plakatu, ogłoszenia czy listu otwartego.
  • Utwór lub jego fragment, w którym autor zwraca się do konkretnego odbiorcy czy grupy odbiorców.
  • Pragnie przekonać odbiorców do jakiejś racji społecznej, politycznej lub moralnej.
  • Apel zawiera informacje o nadawcy, celu i odbiorcy wypowiedzi.
  • Najważniejszą jego częścią jest określenie problemu, którego apel dotyczy.
  • Istotne jest również przekazanie odbiorcy informacji potrzebnych do wyrobienia sobie opinii na przedstawiany problem.
  • Ważne też, by apel dotarł do potencjalnych odbiorców, aby mogli  się do niego ustosunkować (odpowiedzieć).
  • W apelu obowiązuje stosowanie określonych form grzecznościowych.
  • Apel ma więc agitacyjny charakter.