Brak grafiki
Fonetyka

ABC fonetyki

Fonetyka – zajmuje się badaniem zjawisk charakterystycznych dla tekstów języka mówionego (bada powstawanie głosek, omawia udział narządów mowy, wskazuje ich podział według różnych kryteriów). Głoska – najmniejszy, realny element języka mówionego, który wypowiadamy i słyszymy. […]

Brak grafiki
Fonetyka

Akcent

Akcent w języku polskim ma charakter dynamiczny, polega na zwiększeniu siły wydechu i energii artykulacyjnrej przy wymawianiu sylab akcentowanych. Akcent – to wyróżnienie sylaby w wyrazie, albo wyrazu w zdaniu,  jego wyrazem jest wzmocnienie siły […]

Brak grafiki
Fonetyka

Akcent zdaniowy

Podczas wypowiadania zdania – akcentujemy szczególnie silnie niektóre wyrazy, dodatkowo wzmacniając akcentowane w nich sylaby. Zjawisko to nazywamy akcentem zdaniowym lub logicznym. Akcent zdaniowy zależy od tego, który wyraz chcemy wyróżnić, na który kładziemy nacisk. […]

Brak grafiki
Fonetyka

Artykulacja

Artykulacja – proces fonetyczny, w czasie którego zmienia się położenie, wielkość i kształt narządów mowy, a ich efektem są głoski (znaki mowy słyszane i wypowiadane)..

Brak grafiki
Fonetyka

Charakterystyka samogłosek

Cechami artykulacyjnymi samogłosek, dzięki którym rozróżniamy je i rozpoznajemy, są: położenie języka w jamie ustnej, układ warg, położenie podniebienia miękkiego. Przy artykulacji samogłosek język wykonuje ruchy w kierunku poziomym i pionowym, zajmują właściwą pozycję dla […]

Brak grafiki
Fonetyka

Dźwięki mowy

Dźwięki mowy to głoski, najmniejsze cząstki wyrazu, które słyszymy i mówimy, powtarzające się w toku mowy. Głoski różnią się względem siebie cechami artykulacyjnymi i akustycznymi, a powstają na skutek pracy (ruchu) narządów mowy, kształtujących strumień […]

Brak grafiki
Fonetyka

Fonetyka

Fonetyka- głosownia, dział nauki zajmujący się badaniem właściwości najmniejszych cząstek dźwięków mowy, czyli głosek- ich powstawania, wymawiania, słyszenia. Fonetyka zajmuje się również połaczeniami głosek oraz akcentem, pauzą, intonacją, iloczasem.

Brak grafiki
Fonetyka

Fonetyka [powtórka, karta pracy]

Fonetyka jest działem gramatyki (lingwistyki), bada dźwięki mowy ludzkiej, sposób ich artykulacji, posiadanych cech fizycznych, a także ich odbierania.

Brak grafiki
Fonetyka

Głoska a fonem

Fonetyka, jako dział językoznawstwa, zajmuje się badaniem dźwiękowej strony języka. Najmniejszym elementem formy dźwiękowej wyrazu jest głoska, która ma określone cechy fizjologiczne i fizyczne, co uzależnione jest przez sposób wymawiania. Umożliwia to odróżnienie jednej głoski […]