Analiza stylistyczna tekstu

Analiza stylistyczna tekstu polega na ocenie zjawisk językowych na tle kontekstu, czyli na badaniu:

  • celowości i skuteczności wypowiedzi, która ma wywołać zamierzoną reakcję u odbiorcy,
  • funkcji ekspresywnej i impresywnej zjawisk językowych.

Stylistyka językoznawcza (lingwistyczna) kładzie nacisk na badanie funkcji stylistycznej środków językowych, zwłaszcza nacechowanych emocjonalnie, które wywołują spontaniczne reakcje uczuciowe.

Stylistyka literacka określa styl poszczególnych pisarzy, utworów, kierunków literackich w obrębie literatury pięknej, powstającej w wyniku przeżyć, doznań, refleksji twórców.