Asyryjskie

Zachowuj się właściwie, a nie dotknie cię przykrość.