Bez poparcia

Jagiełło miął z Sonką tylko czterech synów, ponieważ możnowładcy odmówili mu poparcia.