Diafora

  • Diafora – powtórzenie słowa połączone z odmiennym sposobem jego użycia i wynikającą z tego zmianą zabarwienia znaczeniowego.
  • W poezji diafora służy zazwyczaj grze słów.
  • Stanowi element poetyckiej zabawy.
  • Może być też użyta w celu określenia niezwykłych sytuacji egzystencjalnych.