Ekwiwalencja uczuć

  • Jeden z najważniejszych teoretycznych postulatów przedstawicieli Awangardy (Krakowskiej).
  • W opozycji do liryki romantycznej i młodopolskiej opowiadali się za tzw. wstydliwością uczuć.
  • Nurt ten lansował szczególnie T. Peiper.
  • Polegało to na poszukiwaniu takich chwytów językowych, które byłyby nie bezpośrednim wyrazem uczuciowości, ale jej literackim odpowiednikiem.