Figura retoryczna

  • Figura retoryczna (lub stylistyczna), charakterystyczna dla poezji, konstrukcja służąca ozdobie, wzmocnieniu obrazowania lub ekspresji wypowiedzi, stosowana już w poetyce antycznej, wśród figur wyróżnia się: anafory, apostrofy, eksklamacje.
  • W stylistyce termin ten oznacza ozdobna budowę zdania, ozdobny zwrot lub wyraz stosowany świadomie dla wzmocnienia ekspresji wypowiedzi, dla nadania jej silniejszej barwy emocjonalnej, większej obrazowości i ozdobności stylistycznej.
  • Taką figurą  w wypowiedzi jest np. przenośnia, porównanie, pytanie retoryczne, archaizm czy dialektyzm.