Film

  • Jedna ze współczesnych form masowej komunikacji.
  • Przybiera zazwyczaj cechy osobnej dziedziny sztuki (film artystyczny, fabularny).
  • Narodziny i rozwój filmu pozostają w bezpośrednim związku z osiągnięciami w zakresie techniki posługiwania się ruchomym obrazem i dźwiękiem.
  • Głównym środkiem wyrazu w filmie jest obraz, główną formą – ruch.
  • Film w znaczącym stopniu uzależniony jest od literatury, teatru, muzyki, plastyki.