Homer

Homer

(prawdopodobnie VIII wiek p.n.e)

Grecki poeta epicki, pochodzący z Azji Mniejszej, któremu przypisuje się autorstwo Iliady i Odysei. 

Według  legendy ślepy śpiewak  (pieśniarz) wędrowny (aojda), recytator.

Żaden z twórców greckich nie zyskał większej niż Homer sławy.

Postać na poły legendarna.

Poematy Homera odegrały ogromną rolę w kształtowaniu  się religii greckiej i utrwalaniu poczucia wspólnoty helleńskiej, stanowiły podstawę nauczania w greckiej szkole, wprowadzono również recytacje jego dzieł.

W uznaniu zasług  poświęcono mu świątynie na wyspach Ios i Chios, postawiono mu także posągi w Olimpii i Delfach.

Epopeje Homera stały się również inspiracją dla Wergiliusza (poety rzymskiego, autora Eneidy).

Utwory Homera znalazły uznanie na świecie, tłumaczone były na wiele języków, były także przedmiotem badań  studentów i profesorów Akademii Krakowskiej od 1504 roku.

Od lat trwa spór wokół problemu autorstwa jego  eposów, współczesne badania sugerują jednak, że ich twórcą jest jeden autor, co poświadcza jednorodność stylistyczna i spójna kompozycja.