Karta hospitacji (obserwacji) zajęć

Hospitujący: ………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia: …………………………………………..

Temat: …………………………………………………………………………………………………………………

Klasa: ………………………………………..

WYNIKI OBSERWACJI ZAJĘĆ:

(wstawić x przy właściwej odpowiedzi)

Formy pracy praca w grupach pod kierunkiem nauczyciela
praca z całym zespołem klasowym
praca indywidualna
Wykorzystane środki dydaktyczne podręcznik
zeszyty ćwiczeń
modele
komputer, programy komputerowe
Zastosowane na zajęciach metody nauczania podające
poszukujące
eksponujące
działań praktycznych (ćwiczeń)
Formy zapisu w zeszycie notatka w formie tabeli
notatka w formie skróconego zapisu informacji
karta pracy ucznia
Ocenianie w formie słownej i określonej motywowało uczniów do pracy
doceniało ich wysiłek włożony w przygotowanie się do zajęć
mobilizowało do zwiększonego wysiłku
zwracało uwagę na braki i niedociągnięcia
brak oceny
Zrealizowanie celów tak

nie