Konspekt, plan

 • Może dotyczyć wypracowania, jakiegoś opowiadania, lekcji, zebrania, pracy naukowej.
 • Wyróżniamy różne rodzaje tego typu pisemnych wypowiedzi.
 • Plan zwięzły w formie nierozwiniętej nazywany jest planem głównym lub I stopnia (zawiera tzw. punkty dyspozycyjne).
 • Plan w formie rozwiniętej nazywany jest szczegółowym lub II stopnia, zawiera rozwinięcie w podpunktach.
 • Plan trójdzielny, trzystopniowy jest formą przygotowania do pisania wypracowań stylistycznych.

 • Układ takiego planu to:
 • **** Wstęp (nawiązanie do tematu w kilku punktach),
 • **** Rozwinięcie (przedstawienie zasadniczego toku rozumowania w ujęciu schematycznym, np.
 • **** Problem główny…
 • **** Zagadnienia szczegółowe…1)…2)…3)…
 • **** Zakończenie (kilka zdań podsumowujących, wnioski końcowe).

Konspekt lekcji zawiera opis poszczególnych faz:

 • przewidywany tok zajęć w określonym czasie (jedna jednostka lekcyjna lub inne),
 • zamierzone cele lekcji, gowne i szczegółowe, operacyjne,
 • zebranie danych ukierunkowujących temat,
 • zapis ważniejszych zagadnień, problemów do analizy,
 • końcowe wnioski, sądy, refleksje,
 • zadania do opracowania w celu utrwalenia, poszerzenia wiedzy,
 • informacja o materiałach źródłowych, bibliografia.