„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza [związek powieści z polityką pruską w XIX wieku]

 • W 1864 roku upadło powstanie styczniowe.
 • Kanclerz Otto von Bismarck i państwo pruskie stworzyli kampanie przeciw polskiej kulturze, tradycjom i Kościołowi.
 • Zaczęła się akcja germanizacyjna i realizacja kampanię  o umocnienie kultury niemieckiej (Kulturkampf).
 • Prowadzono szeroko zakrojoną akcję kolonizacyjna na ziemiach polskich.
 • Koordynowała ją Komisja Kolonizacyjna, wykupująca ziemię od Polaków.
 • Zaczęła funkcjonować Hakata, nacjonalistyczna organizacja, która broniła ludności niemieckiej rzekomo represjonowanej przez Polaków.

 • Sienkiewicz chciał w swej powieści zilustrować współczesna politykę państwa pruskiego.
 • Nie różniła się ona bowiem od polityki Zakonu Krzyżackiego.
 • Dzieło miało krzepić Polaków, pokazując że obłuda i bezprawie nie zwyciężają.
 • Podkreślił dla przeciwwagi szlachetność i odwagę polskich rycerzy.
 • Pokaza l ich w chwili najwiiększego zagrożenia.