Liryk

Liryk to ogólne określenie wiersza lirycznego, odnosi się do krótkich tekstów poetyckich, w odróżnieniu od form długich, poematów oraz innych form lirycznych, niewierszowanych.

Liryki cechuje:

  • lapidarność, czyli zwięzłość,
  • wyrazistość wypowiedzi,
  • ujecie w formie poetyckiej zwykle jednego nadrzędnego obrazu lub przeżycia,
  • wykorzystanie literackich środków stylistycznych.