Metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego Metody czynne
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
Metody oglądowe
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne,
Metody słowne
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa,
Wykorzystywane koncepcje pedagogiczne
 • odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak,
 • elementy metody M. Montessori,
 • system Edukacja przez ruch D. Dziamskiej,
 • metoda projektu L. Katz,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: K. Orffa, R. Labana,
 • metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodyka nauczania matematyki wg E. Gruszczak-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące (np. burza mózgów),
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia.
Metody stosowane w terapii indywidualnej dziecka: Metody logopedyczne
 • logopedyczne,
 • lingwistyczne,
 • pedagogiczne,
 • psychologiczne,
 • medyczne,
Metody pedagogiczne i psychologiczne
 • elementy met. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • elementy metody M. Ch. Knilla,
 • elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia bajką”
 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona,
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • elementy metody Malowania Dziesięcioma Palcami,
 • metoda „Terapia Zabawą”,
 • program rozwijający percepcję wzrokową Frostig-Horn,
 • ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz,
 • ćwiczenia H. Tymichovej,
 • elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA,
 • inne wybrane techniki relaksacyjne,
Metody fizjoterapeutyczne
 • elementy metody K. i B. Bobathów,
 • elementy metody R. Klappa,
 • elementy metody SI (sensory integration),
 • techniki fizjoterapeutyczne.