Młoda Polska – cechy uprawianej literatury

Znaczące fakty, nurty i kierunki literatury okresu Młodej Polski to:

  • odrzucenie dydaktyzmu oraz moralistycznych i społecznych funkcji literatury, przekładanie artyzmu nad inne czynniki jako elementu najważniejszego,
  • propagowanie hasła „sztuka dla sztuki”,
  • przedstawianie przez twórców subiektywnej wizji rzeczywistości, często pozaracjonalnej,
  •  dominacja koncepcji twórcy jako indywidualisty, jednostki wybitnej, nierozumianej przez środowisko, skłóconej z mieszczańskim społeczeństwem,
  • znaczące prądy Młodej Polski to: symbolizm i ekspresjonizm,
  • egzystencjalna tematyka utworów, motywy miłości, sylwetka kobiety fatalnej, sprawy śmierci, artysty, Boga i szatana, snu, wizji, pejzażu,
  • synestezja (doznania jednego zmysłu odbierane przez inne zmysły, łączenie doznań różnych zmysłów) i jej istotna rola w literaturze,
  • pesymizm , obrazy katastroficzne, dekadentyzm (nastroje schyłkowe),
  • przewaga liryki i dramatu w twórczości artystów, różnorodność odmian,
  • rozwój prozy i synkretyzm gatunkowy