Na znak

Na znak, że kochał matkę, Marcinek obrabował starą kapliczkę.