Pisownia wyrazu NIE oddzielnie

„Nie”  to  partykuła, nieodmienna część mowy, używana jako zaprzeczenia, którą piszemy ją łącznie lub osobno z różnymi częściami mowy.

Nie piszemy oddzielnie:

 1. Z czasownikami, no: nie chodzę, nie czytam, nie śpiewam, nie ma … Wyjątek stanowią czasowniki, które nie występują bez przeczenia we współczesnej polszczyźnie: niedomagać (chorować ), niedowidzieć, nienawidzić, niepokoić, niecierpliwić (się), niedołężnieć, niewolić…
 2. Z wyrazami o znaczeniu czasownikowym, np. nie brak, nie można, nie potrzeba, nie wiadomo, nie warto…
 3. Przed przysłówkami, których nie można wyprowadzić z przymiotników, np. nie bardzo, nie całkiem, nie tylko, nie zawsze… Wyjątki: niezbyt, nieraz.
 4. Przed wyrażeniami używanymi w roli orzeczenia, np.
 • Nie sposób się do tego przyzwyczaić.
 • Nie strach tędy przechodzić.
 • Nie wstyd przyznać się do winy.
 • Nie żal nam na to pieniędzy.
 • ZAPAMIĘTAJ : wyjątkowo łącznie piszemy, zbliżony do podanych wyżej przykładów, wyraz niepodobna, w znaczeniu nie można, jest trudno.

5. Przed przymiotnikami i rzeczownikami występującymi w roli orzeczników, np.

 •  Twój ojciec jeszcze nie stary (nie jest stary)
 • To nie przyjaciel (nie jest przyjacielem), kto się tak zachowuje.

6. Z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, np.

 • nie gorszy
 • nie lepszy
 • nie milszy
 • nie wyższy
 • nie najgorzej
 • nie najlepiej
 • nie najmilej
 • nie najwyżej

7. Z zaimkami, np.

 • nie ja
 • nie każdy
 • nie mój
 • nie nasz

8. Z liczebnikami, np.

 • nie jeden (nie jeden raz to mówiłam, ale dwa razy- przeciwstawienie)
 • nie dwa
 • nie trzy
 • ZAPAMIĘTAJ: wyjątki: niejeden (wielu), niewiele, niewielu, nieraz (często).

9. Z imiesłowami (-ąc, -wszy, -łszy), np.

 • nie chcąc
 • nie lubiąc
 • nie myśląc
 • nie umywszy
 • nie doszedłszy
 • nie wziąwszy