Powtórka z polskiego

Zagadnienia z nauki o języku i ortografii dla kl. 5:
Uczeń na sprawdzianie zna, umie, rozumie i potrafi:
– czytać ze zrozumieniem, wyszukiwać w tekście informacje i cytować,
– odróżniać prawdę od fałszu i wyciągać wnioski,
– pojęcia: wypowiedzenie (zdanie i równoważnik zdania), intencje wypowiedzeń, części zdania (podmiot: gramatyczny, szeregowy, towarzyszący, orzeczenie czasownikowe, przydawka, dopełnienie, okolicznik: miejsca, czasu i sposobu), zdanie pojedyncze (rozwinięte i nierozwinięte), zdanie złożone współrzędnie( łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe), zdania składowe w zdaniu złożonym, związki (zgody, rządu i przynależności),
– zasady ortograficzne: poprawna pisownia wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h, przeczenia nie z różnymi częściami mowy oraz wielką i małą literą.

Cytat

Dosłowne przytoczenie cudzych słów.

Zdanie

Zbiór wyrazów logicznie i gramatycznie ułożonych, zawiera orzeczenie, czyli czasownik w formie osobowej.

Równoważnik zdania

Wyraz lub ciąg wyrazów, nie tworzący zdania, ponieważ nie zawiera orzeczenia, oddający jednak tę samą treść co zdanie.

 

 • Piękna pogoda(równoważnik zdania).
 • Jest piękna pogoda (zdanie z orzeczeniem).

 

 • Kto tam?(równoważnik zdania).
 • Kto puka?(zdanie z orzeczeniem).

Intencje wypowiedzeń

Mówimy zawsze w jakimś celu, np.

 • pytamy o coś – Która godzina? (zdanie pytające)
 • informujemy o czymś – Mieszkam w Warszawie. (zdanie oznajmujące)
 • wydajemy polecenie – Posprzątaj pokój! (zdanie rozkazujące)
 • obiecujemy coś – Jutro pojedziemy na wycieczkę. (zdanie oznajmujące)
 • odmawiamy czegoś – Dziękuję, nie będę tego jadł. (zdanie oznajmujące)
 • potwierdzamy coś – Tak, poprawiłem sprawdzian na piątkę. (zdanie oznajmujące)
 • przepraszamy za coś – Przepraszam za spóźnienie. (zdanie oznajmujące)
 • wyrażamy zwątpienie – Nie sądzę, by ci się to udało. (zdanie oznajmujące)
 • wyrażamy współczucie – Przykro mi, że cierpisz. (zdanie oznajmujące)
 • zachęcamy kogoś, do czegoś – Polecam ci ten film. (zdanie oznajmujące).
 • odpowiadamy komuś – Tak, zrozumiałem to polecenie. (zdanie oznajmujące)
 • wyrażamy zniechęcenie – Nie warto uczyć się na ten sprawdzian z techniki (zdanie oznajmujące)

Podmiot

Część zdania, która w zdaniu oznacza wykonawcę czynność, o której informuje orzeczenie

Gramatyczny

Najczęściej spotykany, wyrażony w mianowniku (kto? co?);

 • Uczniowie siedzieli w klasie.
 • Ciągle padał
 • Bolała mnie głowa.
 • Karolina jedzie rowerem.

Szeregowy (zbiorowy)

Składa  się z grupy  wyrazów występujących w stosunku współrzędnym (wszystkie sobie są równe), są one oddzielone spójnikiem „i” lub przecinkiem

Lwy, tygrysy i pantery żyją w Afryce.

 • Basia, Julka i Maja pojechały na obóz.
 • Jabłka, pomarańcze i banany leżą na półmisku.

Towarzyszący

 W roli podmiotu występują dwa wyrazy, z których jeden jest w mianowniku, a drugi w narzędniku

 • Julka z Marcelą grają w piłkę.
 • Mama z tatą poszli na zakupy.
 • Nauczycielka z uczniami sprząta szkolne boisko.

Orzeczenie czasownikowe

Orzeczenie, wyrażone pojedynczym wyrazem, który jest osobową formą czasownika, nazywane jest także orzeczeniem prostym

 • Gosia je
 • Bartek odrabia
 • Pani zapowiada
 • Zuzia ćwiczy na skakance.

Przydawka

Część zdania określająca rzeczownik lub zaimek rzeczowny, może być wyrażona różnymi częściami mowy, najczęściej jednak jest to przymiotnik.

Pytamy o przydawkę:

 • jaki? jaka? jakie?
 • który? która? które?
 • czyj? czyja? czyje?
 • ile? czego? z czego?

Przykłady:

 • Spodnie z bawełny leżą na półce.
 • Interesująca książka zachęca do czytania.
 • Pierwszy zawodnik dotarł do mety.
 • Moja siostra ma nowy rower.

Dopełnienie

Część zdania, która określa czasownik, jest niejako jego uzupełnieniem, wyrażone może być wyrażone rzeczownikiem, zaimkiem rzeczownym, wyrażeniem przymiotnikowym, przymiotnikiem lub przysłówkiem

Pytamy o dopełnienie pytaniami ich przypadków zależnych (oprócz mianownika). :

 • kogo? czego?,
 • komu? czemu?,
 • kogo? co?,
 • z kim? z czym?,
 • o kim? o czym?

Przykłady:

 •  Kot pije wodę.
 • Dziecko dało mamie
 • Dziadek jedzie ciężarówką.
 • Sportowiec osiąga doskonałe wyniki.

Okolicznik

Część zdania, określa czasownik, informuje o okolicznościach czynności, wskazując różne okoliczności, może być wyrażony rzeczownikiem, zaimkiem rzeczownym, wyrażeniem przyimkowym, przysłówkiem, imiesłowem przysłówkowym.

Wyróżniamy następujące okoliczniki:

Miejsca (gdzie?  dokąd? skąd? którędy?), np.

 • Pochodzę z Kielc.
 • Wróciłam stamtąd.

Czasu (kiedy?  odkąd? dokąd? jak długo?), np.

 • Wczoraj padał deszcz.
 • Słońce świeci od rana.

Sposobu (jak? w jaki sposób?), np.

 • Wykonałem tę pracę szybko.
 • Nauczyłem się wiersza na pamięć.

 

Zdanie pojedyncze (rozwinięte i nierozwinięte)

Zdanie, które zawiera tylko jedno orzeczenie. Zdania pojedyncze dzielimy na rozwinięte i nierozwinięte.

Przykłady:

 • Uczeń czyta.
 • Mały uczeń czyta elementarz.

 

 •  Babcia haftuje.
 • Moja babcia haftuje serwetkę.

 

 • Pani czyta.
 • Nasza pani czyta książkę.

Zdanie złożone współrzędnie ( łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe)

Związek współrzędny między zdaniami składowymi w zdaniu złożonym polega na tym, że żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, lecz uzupełniają się wzajemnie.

Zdanie złożone współrzędnie składa się ze zdań składowych współrzędnych, np. W południe jest bardzo ciepło, ale wieczorem pada deszcz.

RODZAJE ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONYCH

 Rodzaje zdań Przykłady
ŁĄCZNE

(łączność w czasie lub przestrzeni)

1.  Wyszedłem wcześnie z domu i przybyłem na dworzec pół godziny przed odjazdem pociągu.

2.  Z jednej strony boiska odbywał się rzut młotem, z drugiej biegacze przygotowywali się do sprintu.

PRZECIWSTAWNE

(treści zdań współrzędnych przeciwstawiają się sobie)

1.  Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.

2.  Wyszedłem wcześniej z domu, ale spóźniłem się do szkoły.

ROZŁĄCZNE

(treści zdań składowych wykluczają się wzajemnie)

1.  Deszcz to ustawał na chwilę, to znów zaczynał padać.

2.  Wieczorem spotkam  się z przyjaciółmi, albo pójdę do kina.

WYNIKOWE

(treść drugiego zdania wynika z treści zdania pierwszego)

1.  Chmurzy się, będzie deszcz.

2.  Śnieg padał cały tydzień, więc drogi były trudne do pokonania.

 

Zdanie złożone, zdania składowe w zdaniu złożonym

 

Zdanie złożone zawiera dwa lub więcej orzeczeń (tyle ile zdań składowych). Może się składać z wielu zdań składowych.

Rozróżnia się zdania złożone jednokrotnie (2 orzeczenia) i wielokrotnie (3 i więcej.

W skład zdania złożonego mogą wchodzić same zdania i ich równoważniki, bądź same równoważniki.

Każdą z części zdania złożonego, która ma swoje orzeczenie, nazywamy zdaniem składowym.

 

Rozróżnia się zdania:

 • złożone współrzędnie
 • złożone podrzędnie.

 

Zdania składowe w obrębie zdania złożonego mogą być wobec siebie równorzędne (wówczas są to zdania współrzędne) albo nierównorzędne.

Jeśli mamy do czynienia z nierównorzędnymi zdaniami to wówczas jedno zdanie jest nadrzędne, inne zaś podrzędne.

Bywa tak, że zdań składowych jest wiele, a układ zależności między nimi – bardziej skomplikowany.

Zdanie złożone może być na przykład zbudowane z dwóch zdań, które są względem siebie współrzędne i mają kilka zdań sobie podrzędnych.

Przykłady:

 • Usiadł (dlaczego?), bo był zmęczony.
 • Wiem (co?), że nic nie wiem.
 • Lubię książki (jakie?), które mają dynamiczną akcję.
 • Powiedział (co?), że jutro będzie klasówka.
 • Jestem taki (jaka jestem?), że wszyscy mnie lubią.

Związki (zgody, rządu i przynależności)

 

Związek zgody – wyraz podrzędny (określający) ma formę liczby, rodzaju i przypadka dostosowane do formy wyrazu nadrzędnego (określanego).

 

W skład związku zgody wchodzi jako wyraz nadrzędny zawsze rzeczownik.

Wyrazami podrzędnymi mogą być:

 • przymiotniki (dobry człowiek),
 • zaimki przymiotne (moje dziecko),
 • liczebniki porządkowe (trzecie krzesło),
 • liczebniki główne od jednego do czterech (trzy córki),
 • imiesłowy przymiotnikowe (obcięty konar).

W związkach zgody występuje też rzeczownik jako określenie, np. rzeka Wisła, król Łokietek, miasto Kielce.

 

Związek zgody istnieje również między podmiotem a orzeczeniem.

 

 

Związek rządu – w tym związku wyraz nadrzędny ma jako określenie rzeczownik w ściśle oznaczonym przypadku.

 

W związku rządu łączą się:

 • rzeczownik i zaimek rzeczowny z czasownikiem, np. idę (z kim?) z mamą, czytam (co?) gazetę,
 • rzeczownik z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. kopalnia (czego?) soli, kilogram (czego?) cukru.

Związek przynależności – wyraz podrzędny nie ma formalnych cech przynależności od wyrazu nadrzędnego.

Związek ten zachodzi przede wszystkim między orzeczeniem zdania a okolicznikami.

 

Przykłady:

 • mówił, bawiąc się zeszytem,
 • leciał wysoko.

Przeczenia nie z różnymi częściami mowy

 

„Nie”  to  partykuła, nieodmienna część mowy, używana jako zaprzeczenia, którą piszemy ją łącznie lub osobno z różnymi częściami mowy.

 

Partykułę „nie” piszemy razem:

 

Z rzeczownikami – np. niepogoda, niecierpliwość, niesportowiec, niepodejmowanie.

 

ZAPAMIĘTAJ:  Z nazwami własnymi „nie” zapisujemy z łącznikiem, np. nie-Europejczyk, nie-Soplicowie

 

Z przymiotnikami w stopniu równym, np. niezły, niedobry, nieludzki, nieczynny, niepolski.

 

Z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym, np.  niezależnie, niezdecydowanie.

 

 

Partykułę „nie” piszemy oddzielnie:

 

 • Z czasownikami w bezokoliczniku, osobowej formie, nieosobowej formie, a także w postaci imiesłowu przysłówkowego: współczesnego (-ąc), uprzedniego (-łszy, -wszy) i biernego (-no, -to),np. nie zamówił, nie zaproponowaliśmy, nie potrafiono, nie poszedłszy, nie oddawszy, nie czyniąc, nie umyto.

 

 • Z liczebnikami, nie dwa, nie drugi, nie ośmioro, nie podwójny.

 

ALE: niejeden (w znaczeniu wielu, niejeden przyjaciel, lub nie jeden, ale dwóch przyjaciół mnie zobaczyło); niewielu, niewiele.

 

 • Z zaimkami, nie ty, nie mój, nie wszyscy, nie każdy, nie tyle.

ALE: nieco, niecoś, niektórzy, niektóry, niejaki = pewien, nieswój = niezdrów.

 

 • Z przysłówkami, nie bardzo, nie dziś, nie zawsze, nie inaczej.

ALE: niezbyt, nieraz (często), niebawem, niekiedy (czasem),  niespełna, niemal lub nieomal, nieopodal.

 

 • Z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, np. nie gorszy, nie najgorszy, nie najostrzejszy, nie najwyższy.

 

 • Z wyrażeniami przyimkowymi, np. nie od razu, nie bez winy, nie za krótko, nie za głośno. ALE niezadługo (wkrótce).

Poprawna pisownia wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h

 

„Rz” piszemy, gdy:

 • w wyrazach wymienia się na „r”,
 • Rz piszemy w zakończeniach wyrazów: -arz, -erz (mierz mistrz)
 • Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w,

 

Wyjątki:

 • wyrazy: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka), pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszenżyto,

 

 • w przymiotnikach zakończonych na: – szy, – ejszy, np.: lepszy, nowszy, najlepszy, najnowszy, ładniejszy, mocniejszy, najładniejszy, najmocniejszy.

„Ż” piszemy, gdy:

 • wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, dz, h, z, ź, s
 • Ż piszemy w wyrazach zakończonych na: -aż, -eż
 • Ż piszemy po literach: l, ł, r, n,

„U” piszemy:

 • w zakończeniach rzeczowników: un, unek, uchna, uszka, uszek, uch, us, usia
 • U piszemy w czasownikach zakończonych na: uj ujesz uje
 • piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.: czuje, kuję, kłuję, pruję, snuję.

„Ó” piszemy, gdy:

 • wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a
 • Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ów
 • Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówka

 

Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka.

 

 • Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówna
 • Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.

„Ch” piszemy, gdy:

 • wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz
 • Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.
 • Ch piszemy na końcu wyrazów, np.: na drogach, orzech, zuch.

 

Wyjątki: druh, Boh (nazwa rzeki).

„H” piszemy, gdy:

 • wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, ż, z, dz

Pisownia wielką i małą literą

 

Małą literą piszemy:

 

 • Wszelkie rzeczowniki pospolite: kot, człowiek, kanapa, obraz, biurko
 • Nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy i okresów kalendarzowych: poniedziałek, sobota, czwartek, lipiec, miesiąc, kwartał, półrocze, rok, wiek, post, adwent.

Wyjątek: Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielki Tydzień

 • Nazwy obrzędów, zwyczajów i nazwy tańców: andrzejki, mikołajki, dyngus, zaręczyny, oczepiny, walentynki, polka, kujawiak, oberek.
 • Nazwy epok literackich, prądów kulturalnych, gatunków literackich i muzycznych: antyk, romantyzm, futuryzm, modernizm, epos, ballada, preludium, sonata, bolero
 • Nazwy mieszkańców miast, osiedli, regionów i wsi: warszawianka, wrocławianin, lublinianin, poznaniak, lipczanka (mieszkanka wsi Lipce)
 • Nazwy okręgów administracyjnych: województwo podlaskie, powiat sieradzki
 • Nazwy strony świata i pojęć geograficznych: północ, południe, wschód, południowy zachód, biegun, przylądek, zatoka
 • Przymiotniki utworzone od nazw geograficznych azjatycki, norweski, tatrzańskie (pejzaże), skandynawskie (kraje), (obyczaje) kaszubskie
 • Nazwy wydarzeń historycznych: nwojna stuletnia, kongres wiedeński, wojna chocimska, hołd pruski, bitwa pod Grunwaldem.

Ze względów uczuciowych nazwy dotyczące nowszych wydarzeń historycznych można pisać wielkimi literami: Powstanie Warszawskie

 • Nazwy istot mitologicznych lub fantastycznych: krasnoludki, syrenki, rusałki, diabły, trole, baba-jaga, elfy, gnomy, trolle, wilkołaki.

Ale imiona istot mitologicznych i baśniowych zawsze pisze się wielką literą: Herakles, Afrodyta, Ozyrys, Set, Marduk, Isztar

 • Nazwy tytułów naukowych, zawodowych i godności: doktor, profesor, magister, inżynier, premier, prezydent, senator
 • Wyrazy, takie jak pub, kawiarnia, restauracja, apteka, hotel, zajazd, które towarzyszą nazwom lokali i obiektów handlowych, ale nie wchodzą w ich skład: cukiernia „Magda”, księgarnia „Conrad”, zajazd „Zagłoba”
 • Nazwy religii i wyznawców: katolicyzm, buddyzm, islam, katolik, buddysta, protestant
 • Nazwy walut: dolar, rubel, marka, frank, złoty, euro.

Wielką literą piszemy:

 

 • Imiona i nazwiska: Piotrek, Tomek, Magda, Jan Kowalski, Adam Nowak, Henryk Sienkiewicz, Staś Tarkowski.
 • Przydomki, pseudonimy, przezwiska: Rudy, Piegus, Mały, Gruby.

Gdy w skład nazwiska, pseudonimu lub przydomka wchodzą przyimki, piszemy je małą literą (pozostałe człony wielką), np. Jan bez Ziemi.

 • Imiona własne zwierząt i roślin: Burek, Azor, Kleks, Reks, dąb Bartek.

Ale nazwy gatunków roślin i ras zwierząt – zawsze małą literą: dog, pekińczyk, renkloda, malinówka, złota reneta, tulipan, storczyk.

Nazwy dynastii Jagiellonowie, Piastowie, Habsburgowie, Andegaweni

 • Imiona bogów i postaci mitologicznych: Zeus, Hera, Hefajstos, Demeter, Herakles, Atlas, Syzyf.
 • Nazwy kontynentów, państw, miast, regionów, prowincji, regionów, osiedli, wsi Polska, Austria, Zakopane, Łódź, Kujawy, Teksas, Saksonia, Alzacja, Żuławy, Zawoja
 • Nazwy mieszkańców kontynentów, państw i regionów, a także nazwy ludzi jako członków narodów, ras, plemion, szczepów: Afrykanin, Australijczyk, Azjata Niemiec, Rosjanin, Ślązak, Mazur, Wielkopolanin, Kaszub, Murzyn, Żyd, Apacz, Hebrajczyk, Aborygen.
 • Nazwy (geograficzne) rzek, mórz, jezior, wysp, gór, wyżyn, nizin, pustyń, puszcz, wysp, zatok, kanałów, zalewów, cieśnin, szczytów gór, przełęczy, jaskiń, wodospadów (niezależnie od tego, czy nazwa ta składa się z jednego czy z kilku wyrazów). Wisła, Bałtyk, Morze Czerwone, Gopło, Tatry Wysokie, Rysy, Sahara, Puszcza Białowieska, Wyspy Wielkanocne, Zatoka Gdańska, Kanał Panamski, Zalew Zegrzyński, Niagara
 • Jeżeli nazwa własna składa się z dwu członów i drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku, który się nie odmienia, wtedy pierwszy człon (wyraz pospolity): góra, nizina, półwysep, morze, jezioro, pustynia itp. piszesz małą literą, natomiast człon drugi – wielką.pustynia Gobi, wyspa Uznam.
 • Jeżeli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w dopełniaczu lub przymiotnikiem w mianowniku, oba człony piszesz wielką literą. Góra Kościuszki, Kanał Panamski, Wyżyna Małopolska
 • Przymiotniki: południowy, północny, wschodni, zachodni piszesz wielką literą, jeżeli stanowią one integralną część nazw geograficznych, nazw państw lub innych jednostek terytorialnych lub administracyjnych. Beskidy Wschodnie, Morze Północne, Tatry Zachodnie, Timor Zachodni
 • Nazwy gwiazd, planet, i konstelacji: Mała Niedźwiedzica, Gwiazda Polarna, Jowisz, Ziemia, Droga Mleczna, Księżyc, Słońce
 • Nazwy mieszkańców planet: Ziemianin, Marsjanin, Wenusjanin.
 • Nazwy dzielnic, ulic, placów, rynków, parków, budowli: Mokotów, Plac Defilad, Stary Rynek, Park Saski, Barbakan, (katowicki) Spodek
 • Jeżeli stojący na początku nazwy wyraz: ulica, aleja, plac, park, kopiec, kościół, klasztor, pałac, zamek, most, brama, cmentarz itp. jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową), piszesz go małą literą, a pozostałe wyrazy, które wchodzą w skład nazwy – wielką literą. kościół Mariacki, osiedle Zawodzie, kopiec Kościuszki, cmentarz Rakowiecki, plac Unii Lubelskiej, ulica Parkowa, ale Aleje Jerozolimskie, Aleje Ujazdowskie
 • Nazwy świąt i dni świątecznych Nowy Rok, Boże Narodzenie, Wigilia, Wielkanoc, Boże Ciało, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Zmarłych, Wszystkich Świętych.
 • Tytuły czasopism: Pani, Wprost, Polityka.
 • W tytułach które się nie odmieniają, wielką literą piszesz tylko pierwszy wyraz. Dookoła świata, Mówią wieki, Po prostu, Żyjmy dłużej, Na przełaj
 • Jeśli w tytule występuje spójnik albo przyimek, napisz go małą literą, Kobieta i Życie, Literatura na Świecie.