Proklityka

  • Wyraz bez akcentu.
  • Łączy się w całość akcentową z wyrazem następującym po nim.
  • Proklitykami są przyimki jednosylabowe, np. na + spacer, nad + ławką oraz partykuły: przecząca „nie” i pytająca „czy, np. nie + śpiewam, czy + zaśpiewasz..