Reformacja w utworach twórców Renesansu

  • Reformacja (łac. reformatio ‘przekształcenie’) – ruch religijny, społeczny i polityczny wyrosły m.in. ze sprzeciwu wobec porzucenia przez Kościół rzymski ideałów wczesnochrześcijańskich i mający na celu jego zreformowanie.
  • Reformacja rozbiła jedność zachodniego chrześcijaństwa. W konsekwencji powstały trzy podstawowe religie protestanckie: luteranizm, kalwinizm i anglikanizm.
  • Przywódcy reformacji (Martin Luter, Jan Kalwin) odrzucili zwierzchnictwo papieża, zakwestionowali część sakramentów, zrezygnowali z kultu świętych (w tym także Maryi), rozwiązali zakony. Swoją doktrynę religijną opierali wyłącznie na Biblii (stąd postulat przekładania Pisma Świętego na języki narodowe). Głoszona przez Kalwina teoria o predestynacji zakładała, że ostateczny los człowieka nie zależy od jego uczynków, ponieważ Bóg z góry przeznacza go do zbawienia lub potępienia. Z kalwinizmu wyodrębnili się w Polsce arianie (inaczej bracia polscy), głoszący radykalne poglądy społeczne (m.in. przeciwstawiali się wojnom i poddaństwu chłopów). Odpowiedzią na reformację były m.in postanowienia soboru trydenckiego (1545–1563), na którym potępiono nauki Lutra i indywidualne interpretowanie Biblii.

Wśród twórców tego okresu na wyróżnienie zasługują Jan Kochanowski, Mikołaj Rej i Andrzej Frycz Modrzewski.

 

Autor

Utwory

Mikołaj Rej
  • „Krótka rozprawa między trzema osobami, Wójtem, Panem a Plebanem” (atak na Plebana).
  • Epigramaty, „Mnich”, „Baba, co w pasyją płakała”, „Pleban pieska na cmyntarzu pochował”.

  • Zmienił wiarę, przeszedł na kalwinizm (1540).

Jan Kochanowski

  • Fraszki, „O kaznodziei”, „O kapelanie”, „Na Świętego Ojca”.
  • Pieśni, „Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary…”

  • Przedstawia koncepcję relacji człowiek-Bóg.

Andrzej         Frycz Modrzewski

  • „O poprawie Rzeczpospolitej”, szczególnie księga IV „O kościele”, obłożona cenzurą kościelną oraz księga V „O szkole”.