Romantyczny poeta, model bohatera i postawy obywatelskiej

Romantyczny poeta to wędrowiec, a droga jego życia jest pełna smutku, z powodu alienacji, pobytu na emigracji i  tęsknoty za ojczyzną. Świat w swoich utworach przedstawiali romantycy subiektywnie, postrzegając go jako zbiór doświadczeń własnych, jednostkowych, nasycając je dodatkowo niezwykle mocnymi uczuciami i liryzmem.

Bohaterowie romantyczny wyrażali przekonanie, że najskuteczniejszym sposobem służenia narodowi jest poświęcenie własnego życia.

Bohater romantyczny:

 • jest człowiekiem wybitnym, nieprzeciętnym, niekiedy geniuszem,
 • bywa poetą,
 • jest wyjątkowo wrażliwy,
 • ma skomplikowaną, często rozbitą  osobowość,
 • bywa niezrównoważony psychicznie,
 • jest rozdarty między sprzecznymi wartościami (tragiczny),
 • zdarza się, że skrywa rozmaite tajemnice,
 • bywa niezrozumiały przez innych,
 • poświęca się w imię miłości lub wielkiej idei, nawet za cenę złamania zasad moralnych,
 • jest człowiekiem czynu,
 • ceni sobie wewnętrzną niezależność,
 • jest buntownikiem,
 • bywa nieszczęśliwie zakochany,
 • losem jego jest często samotność,
 • skupia uwagę na sprawach wielkich, wzniosłych,
 • pogardza tym co pospolite i codzienne.

Istota romantycznego patriotyzmu kształtowała się pod wpływem określonej sytuacji politycznej.

Niewola, zabory, wykluczały jawność życia politycznego. Patriotyzm tego okresu polegał więc na uczynieniu z idei ojczyzny sprawy osobistej, na utożsamieniu interesów narodu ze sprawami jednostki.

Lansowane przez romantyków ideały etycznej doskonałości, niezłomności, poświęcenia, dziś nazywane mitami narodowymi, rozpowszechniły się poprzez literaturę (np. Kordian i Konrad).

Ten nowy typ patriotyzmu łączył się ze społecznym radykalizmem i rewolucyjnym sposobem działania.

Prowadził do bezkompromisowej walki z zaborcą wszelkimi metodami i środkami.

Entuzjazm, egzaltacja, skłonność do poświęceń i wielkich czynów determinowały podział społeczeństwa na „młodych zapaleńców” i „samolubnych starców”.

Zadanie bohaterów romantycznych było zburzenie istniejącego porządku świata.