Rym wewnętrzny

  • Powtórzenie jednakowych lub zbliżonych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów występujących wewnątrz wersów.
  • Najczęściej są to wyrazy po średniówce.