Składnia

  • Inaczej syntaksa.
  • Dział gramatyki traktujący o charakterze wyrazów ze względu na ich funkcje w daniu oraz o związkach i zależnościach między zdaniami.
  • Nauka o budowie wypowiedzeń, badająca elementy składowe wypowiedzenia, środki służące do ich wyodrębniania oraz sposoby ich łączenia.
  • Funkcje wyrazu w zdaniu, układ zdania, budowa zdania.