Skutki II wojny światowej w Polsce

 • Ogromne zniszczenia:
  • 39% majątku produkcyjnego w granicach z 1945 roku uległo ruinie,
  • dotkliwe straty poniosły miasta polskie.
 • Przemieszczenia ludności spowodowane zmianą granic:
  • repatriacja około 2,8 mln Polaków z Europy Zachodniej,
  • 1,8 mln Polaków wróciło do kraju z terenów ZSRR,
  • około 2% mniejszości zamieszkiwało tereny Polski.
 • Śmierć około 7 mln Polaków, w tym 3 mln Żydów:
  •  spadek przyrostu naturalnego, choroby, zwiększenie liczby inwalidów,
  • ogromne straty, zwłaszcza wśród ludności miejskiej i inteligencji,
  • zginęło ok. 58% adwokatów, 38% lekarzy, 20% księży.