Słowniczek zagrożeń nastolatków

 

Hasło Wyjaśnienie
Ableism Wrogość uprzedzenia  i dyskryminacja względem osób niepełnosprawnych. Uprzedzenie może przejawiać się zarówno bezpośrednią agresją, jak i np. lekceważeniem potrzeb osób niepełnosprawnych w architekturze.

 

Ageoreksja

 

Strach przed starzeniem się. Osoby cierpiące na tą chorobę za wszelką cenę starają się zatrzymać młody wygląd, jednocześnie dopatrują się najmniejszych objawów starzenia się. Intensywnie poddają się więc zabiegom pielęgnacyjnym, stosują diety, a gdy zauważą choćby najmniejsza zmarszczkę często skłonne są do poddawania się operacjom plastycznym.
Agresja

 

Agresja –  to świadome i celowe zachowanie zwrócone przeciw innym osobom  (również przeciw samemu sobie) i przedmiotom oraz działanie na ich szkodę. Agresja może przybierać formy fizyczne, jak i psychiczne.

Agresja fizyczna to fizyczny atak na drugą osobę lub jej własność. Najczęściej przybiera formę bezpośrednią, a więc taką , kiedy dochodzi do fizycznego kontaktu agresora z ofiarą, np. w postaci uderzeń, popchnięć, kopnięć lub zadawania ran. Fizycznymi skutkami agresji fizycznej mogą być kalectwo oraz różne choroby somatyczne, uwarunkowane uszkodzeniami narządów wewnętrznych lub organicznymi uszkodzeniami mózgu, a nawet śmierć.

Agresja psychiczna jest pojęciem obejmującym wiele negatywnych zachowań wobec drugiego człowieka – od wyzwisk poczynając,  tzw. agresja słowna, poprzez emocjonalne odrzucenie, po nadmierne wymagania i nieliczenie się z możliwościami rozwojowymi dziecka. Inaczej mówiąc, jest to wszelkie dokuczanie bez użycia narzędzi, które jest przyczyną występowania negatywnych przeżyć. Mimo że nie zostawia śladów na ciele ofiary, wyrządza ogromne spustoszenie w sferze emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej.

Agresja instrumentalna – mamy z nią do czynienia, gdy agresor dąży do zdobycia określonego celu poprzez zastosowanie agresji. Inaczej mówiąc, jest to przykład intencjonalnego działania ukierunkowanego na pozyskanie określonych rzeczy i wartości. Jedna osoba dąży do osiągnięcia jakiegoś celu kosztem drugiej osoby, wykorzystując przy tym swoją przewagę fizyczną lub psychologiczną.

Agresja emocjonalna stanowi natomiast następstwo wzbudzonych emocji i występuje, gdy osoba przeżywa lęk lub złość, np. gdy została publicznie upokorzona. Pod wpływem wezbranych negatywnych emocji człowiek reaguje zachowaniem agresywnym na źródło przykrych doznań.

Agresja seksualna –  seksualne wykorzystywanie dziecka jest najbardziej odrażającą i szkodliwą – ze względu na następstwa, jakie powoduje – formą prze-mocy. Wg Józefy Brągiel, jest to wciąganie dziecka w sferę aktywności seksualnej nieadekwatnej do jego etapu rozwojowego, w sferę działań, których dziecko nie rozumie i nie jest w stanie zaakceptować i które naruszają jednocześnie normy prawne i społeczne. Dziecko jest w takich przypadkach traktowane jako obiekt seksualny, którym dorosły posługuje się w celu zaspokojenia własnych potrzeb.

Lęk jest często przyczyną zachowań agresywnych u dzieci. Pojawia się zawsze, gdy w rodzinie są zaburzone relacje, zaburzona komunikacja między członkami rodziny lub gdy z różnych powodów dziecko nie otrzymuje dotychczasowych sygnałów miłości od rodziców (np. pojawia się ktoś, kto w dużym stopniu zabiera uwagę rodzica: nowe dziecko, partner itd.).

Przemoc – to powtarzające się akty agresji prowadzące do silnych urazów psychicznych bądź cielesnych. Stosowanie przemocy oznacza takie sytuacje, gdzie brak jest równowagi sił, np. gdy uczeń jest narażony na ataki ze strony innego ucznia lub grupy uczniów i jest wobec tych ataków bezbronny.

Mobbing  to specyficzny rodzaj przemocy. Jest to tzw. “fala szkolna” przybierająca postać “zjawiska wielokrotnego i trwającego przez pewien okres szykanowania, nękania czy dręczenia jednostki, zazwyczaj przez grupę. W polskich szkołach problem “fali” jest dobrze znany. Może on przybierać formę bezpośrednią, połączoną z przemocą fizyczną czy ograniczeniem wolności jednostki, lub pośrednią, przejawiającą się agresją werbalną, np. groźbami, złośliwościami, szyderstwami). W rzeczywistości szkolnej „fala” przybiera postać swoistej inicjacji „kotów”, czyli nowych, najmłodszych uczniów.

Alkoholizm

 

Zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

Termin „alkoholizm” odnosi się do choroby zwanej także zespołem uzależnienia od alkoholu. Jest to najcięższe stadium grupy problemów alkoholowych, do której należą też pijaństwo i nadużywanie alkoholu. Problemy alkoholowe występują na różnych poziomach zaawansowania, od łagodnych do takich, które zagrażają życiu. Mimo że alkoholizm jest najbardziej poważnym stadium, mniej ciężkie problemy alkoholowe mogą być również niebezpieczne.

Anarchizm Doktryna postulująca model społeczeństwa opartego na dobrowolnej współpracy, równości społecznej, solidarności międzyludzkiej i poszanowaniu wolności jednostki, odrzucająca potrzebę istnienia instytucji państwa, kapitalizmu oraz innych form władzy, wyzysku, przymusu i hierarchii, a także ruch społeczny dążący do realizacji tych celów.
Anarchofeminizm Jeden z nurtów anarchizmu, który został wzbogacony o refleksję nad sytuacją kobiet i relacjami między płciami. Głównym wyróżnikiem anarchofeminizmu jest pogląd, głoszący iż tradycyjne związki rodzinne i seksualne mają działanie równie a nawet i bardziej zniewalające niż postawa państwa.

Anarchofeminizm zwraca szczególną uwagę na fakt, iż żadne regulacje prawne nie zastąpią zdobywania przez kobiety niezależności psychicznej. Postuluje pełną wolność psychiczną, społeczną i seksualną obu płci.

Anoreksja Jadłowstręt psychiczny – zaburzenie odżywiania polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała jest zaburzony; występują objawy dysmorfofobii. Lęk przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Największe zagrożenie zachorowaniem dotyczy wieku między 14 a 18 rokiem życia. Po raz pierwszy opisał to zaburzenie w XVII wieku Richard Morton.

Anoreksję cechuje szybko postępujące wyniszczenie organizmu, które pozostawia często już nieodwracalne zmiany. Nieleczona prowadzi do śmierci w około 10% przypadków.

Antysemityzm Postawa wyrażająca uprzedzenie, niechęć, wrogość i dyskryminację Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa, argumentowana powodami religijnymi, gospodarczymi lub politycznymi. Jest przeciwieństwem filosemityzmu. Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej Europie.
Bigoreksja Zaburzenie psychiczne polegające na subiektywnym niedostatku estetyki własnego ciała pod postacią uczucia posiadania niewystarczającej masy mięśniowej. Jest odmianą dysmorfofobii.

 

BM (bodmod, body modifications) Modyfikacja własnego ciała. Istnieje wiele powodów, dla których ludzie zmieniają wygląd swojego ciała. Bardzo często są to względy estetyczne (np. operacje korekcyjne, chirurgia plastyczna, body modifications) lub religijne (np. rytualne obrzezanie chłopców).

„Modyfikacja ciała” to przypalanie skóry, wszczepianie implantów, robienie otworów w ciele i przebijanie wszystkich jego partii, łącznie z genitaliami w stopniu znacznie bardziej drastycznym niż klasyczny piercing. Niektórzy bodmods, jak nazywa się zwolenników body modification są przekonani, że dziesiątki kolczyków, kulek noszonych pod skórą, trzpieni a nawet śrub wkręcanych w czaszkę – to makabryczna, szokująca otoczenie ozdoba.

Bulimia Żarłoczność psychiczna – zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania się, po których występują zachowania kompensacyjne, do których najczęściej należą: wywoływanie wymiotów, głodówki, użycie diuretyków, środków przeczyszczających, wykonywanie lewatyw, nadmierne ćwiczenia fizyczne.
Cyberchondria

 

Nieuzasadnione wzmożone martwienie się normalnymi objawami spowodowane przeglądaniem wyników wyszukiwania lub piśmiennictwa w Internecie. Może ona być traktowana jako zaburzenie neurotyczne lub odmiana hipochondrii.
Cyberprzemoc Stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzysta-niem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.
Cyberseks Seks komputerowy, wirtualny stosunek seksualny, w trakcie którego dwie lub więcej osób łączą się zdalnie poprzez sieć komputerową i wysyłają do siebie pobudzające seksualnie komunikaty, opisujące własne doznania. Jest to forma odgrywania ról, w której uczestnicy udają, że mają stosunek seksualny, opisując swoje działania i odpowiadając partnerom spotkania w taki sposób, aby pobudzić ich seksualne odczucia i fantazje.  Kanały używane do tego rodzaju spotkań nie zawsze są w specjalny sposób wydzielone – często wykorzystywane są tutaj powszechnie dostępne kanały z pogawędkami.
Demoralizacja Odrzucanie oraz negowanie przyjętych wartości, norm, zasad etyki, praw życia zbiorowego i indywidualnego. Łamanie przyjętych norm prowadzić może do przekroczenia zasad zapisanych w przepisach prawa, błędna jest rozpowszechniona opinia, że demoralizacja jest aktem świadomym.

Ofiarami demoralizacji są również dzieci i młodzież. Przejawem tej postawy wśród nieletnich jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków lecz również prostytucja. Duży wpływ na demoralizowanie nieletnich ma otoczenie w którym się znajdują. Pod namowami rówieśników młodzież ulega ich wpływowi i przyjmuje ich negatywną postawę do społeczeństwa.

Depresja Doświadczanie w swoim życiu uczucia smutku i przygnębienia. Depresja (zespół depresyjny, zaburzenie depresyjne, zaburzenie afektywne) to rozpoznanie medyczne, takie samo jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Jest więc stanem, który wymaga leczenia, a nie powinien być przyczyną wstydu czy poczucia winy.

Badania epidemiologiczne wskazują, że co najmniej co piąty dorosły przynajmniej raz w swoim życiu przeżywa stan, który można rozpoznać jako depresję i który wymaga specjalistycznego leczenia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym, z którym zmagają się ludzie na całym świecie.

Dopalacze Potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.

Podobne substancje w krajach anglosaskich są znane pod nazwą designer drugs, zaś w krajach niemieckojęzycznych pod nazwą designerdroge. Występowanie tzw. dopalaczy ma charakter ogólnoświatowy. Istnieją od co najmniej połowy lat 80. XX wieku.

Dyskryminacja kobiet Pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj sprowadza się do „wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet”. Oznacza przekonanie, że mężczyźni są lepsi od kobiet i zasługują na to, by sprawować nad kobietami kontrolę.

Obecnie kobiety stają się coraz bardziej aktywne zawodowo. Posiadają wysokie kwalifikacje, doświadczenie i zajmują stanowiska kierownicze. Jednak w tej drodze do sukcesu nadal napotykają wiele przeszkód, które często są trudne do pokonania, ponieważ ciągle jeszcze funkcjonują polityki dyskryminujące.

Dyskryminacja rasowa

(rasizm)

Zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne. Rasizm został potępiony przez UNESCO (1961, 1964) oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948), a także wiele innych organizacji międzynarodowych.

Dyskryminacja rasowa wynika często z nieznajomości grup społecznych żyjących nawet w tym samym państwie. Prowadzi do powstania fałszywych przekonań kształtujących negatywne postawy w stosunku do ich członków.

Dysmorfobia Dysmorfobia (z greckiego brzydota, szczególnie twarzy), zaburzenie psychiczne, należące do zaburzeń hipochondrycznych, charakteryzujące się występowaniem lęku związanego z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała.

Przekonanie o deformacji własnego ciała bywa tak dotkliwe, że może popychać do samobójstwa. Większość chorych nie zawiera związku małżeńskiego.

Etnocentryzm Stawianie własnego narodu lub grupy etnicznej w centrum zainteresowania i wywyższanie go ponad inne. Działania takie mogą doprowadzić do nacjonalizmu czy izolacjonizmu. Wyrazem etnocentryzmu jest nauczanie szkolne nastawione wyłącznie na problematykę własnego państwa, nierzadko własnego narodu, z pominięciem innych narodów czy też prowadzenie polityki międzynarodowej zgodnie tylko z własnymi interesami narodowymi
Eurosieroctwo Skutek migracji jednego lub obojga rodziców, w wyniku którego dzieci pozostają najczęściej pod opieką drugiego współmałżonka, dziadków, dalszej rodziny, a nawet same. Najczęściej migracje rodzicielskie są raczej krótkotrwałe, mają charakter sezonowy lub sporadyczny, zdarzają się sytuacje, wymuszone głównie bezrobociem w niektórych rejonach kraju, które warunkują praktycznie stałą migrację jednego lub obojga małżonków.

Jednym z efektów działań migracyjnych Polaków okazuje się poważne zachwianie struktury społecznej rodziny. Ogólnie można więc powiedzieć, że eurosieroctwo dotyczy dzieci z rodzin, w których rodzic lub rodzice okresowo zamieszkują za granicą w celach zarobkowych dla polepszenia sytuacji ekonomicznej rodziny.

Feminizacja ubóstwa Symptomy feminizacji ubóstwa:

Ä  na rynku pracy, gdzie przez szereg lat wyższa była stopa bezrobocia kobiet, ich zwłaszcza dotyczyło bezrobocie długotrwałe i to one miały trudności z powrotem do pracy,

Ä  w sferze dochodów: zarobki kobiet są przeciętnie o 20%––30%niższe niż mężczyzn,

Ä  na poziomie świadczeń emerytalnych, które w wypadku kobiet są przeciętnie o 30% niższe niż mężczyzn,

Ä  w zjawisku samotnego macierzyństwa i gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety, które to zjawiska narastają w Polsce;

Ä   na mikropoziomie rodziny i gospodarstwa domowego, bowiem bieda znaczy dla kobiet dodatkowe obowiązki, więcej odpowiedzialności i mniej czasu.

 

 

 

Fonoholizm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa forma uzależnienia od telefonu komórkowego,  stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. Chiny były pierwszym krajem, w którym zdiagnozowano i zaczęto mówić o nowej formie uzależnienia. Tam też po raz pierwszy nazwano je fonoholizmem.

Uzależnienie od telefonu komórkowego nie jest uzależnieniem jednorodnym, specjaliści wyróżniają kilka ukierunkowań tego uzależnienia:

Ä  Uzależnieni od SMS-ów, którzy odczuwają przymus nieustannego otrzymywania i wysyłania wiadomości tekstowych. U niektórych z tych osób można zauważyć powstały odcisk na kciuku, ich nastrój i samopoczucie wdanym dniu zależy od ilości otrzymanych SMS-ów, osoby te potrafią nawet wysyłać wiadomości do siebie samych,

Ä  Uzależnieni od nowych modeli, nabywający coraz to nowsze modele aparatów komórkowych, wydają tysiące złotych, aby tylko stać się „szczęśliwymi” posiadaczami najnowszego modelu wyposażonego w najnowsze i rozbudowane funkcje, z których najczęściej nie korzystają, gdyż nie ma takiej potrzeby. U osób tych liczy się sama możność posiadania takiego telefonu, a nie jego użyteczność,

Ä  Komórkowi ekshibicjoniści”, którzy nabywając nową „komórkę” przywiązują wielką wagę do jej koloru, stylistyki, ilości funkcji dodatkowy i oczywiście ceny. Ostentacyjnie posługują się telefonem, noszą go zawsze na wierzchu np. na „smyczy” zawieszonej na szyi lub w ręku. Chwalą się przed innymi funkcjami, w jakie jest wyposażony ich telefon i zawsze podkreślają, że oni posługują się tylko „sprzętem z najwyższej półki”,

Ä  Gracze – nałogowi gracze na aplikacjach zainstalowanych w telefonie. Aparat przeobraża się wtedy w konsolę do gry, uzależnieni poświęcają tej rozrywce kilka godzin dziennie i nie mogą się od niej oderwać, dopóki nie pobiją nowego rekordu,

Ä  SWT – osoby cierpiące na SWT, czyli syndrom włączonego telefonu obawiają się wyłączyć swój aparat choćby na kilka minut. Aby zapobiec wyłączeniu telefonu np. po wyładowaniu baterii noszą przy sobie zapasową, naładowaną. Nie potrafią sobie one nawet wyobrazić sytuacji, w której ich telefon byłby wyłączony. Sama myśl o takiej sytuacji napawa ich lękiem, irytuje i powoduje dyskomfort.

Uzależnienie od telefonu komórkowego stwarza realne zagrożenia nie tylko dla zdrowia psychicznego ale i fizycznego jego posiadacza i innych osób. Dla przykładu – jak wynika z policyjnych statystyk – rozmowa przez telefon komórkowy wciąż stanowi jedno z głównych wykroczeń kierowców, ponadto zauważono, że osoby, które długo rozmawiają przez telefon komórkowy zaczyna boleć głowa, że mają rozgrzane ucho i są zmęczone lub rozdrażnione. W wyniku przeprowadzonych badań uznano, że jest to negatywny efekt radiacji z telefonu komórkowego. Telefony komórkowe ponadto oskarża się powodowanie choroby Alzheimera, zaburzenia snu, depresję, roznoszenie bakterii i zarazków. Naukowcy z izraelskiego instytutu Weizmana udowodnili, że pole elektromagnetyczne wytwarzane przez telefony nie tylko podgrzewa komórki mózgu, ale wpływa też na ich metabolizm, co przy długotrwałym używaniu komórki może prowadzić do rozwoju guza mózgu! Z kolei inny naukowiec dr Vini Khurana twierdzi, że komórki są niebezpieczniejsze od azbestu i papierosów. Przewiduje on nawet cywilizacyjną epidemię, której skutki ujawnią się za ok. 10 lat. Najbardziej niebezpieczna jest radiacja emitowana przez telefony w przypadku małych dzieci. Rozwijający się mózg dziecka jest bardziej podatny na uszkodzenia. Również nagminne noszenie komórek w spodniach w okolicy jąder jest szczególnie niebezpieczne dla dojrzewających chłopców. Może to stać się przyczyną ich późniejszej niepłodności.

Grooming Zjawisko uwodzenia dzieci on-line, określane w anglojęzycznej literaturze przedmiotu terminem grooming, dostrzeżone zostało już w latach dziewięćdziesiątych a skala problemu rośnie wraz z rozwojem serwisów komunikacyjnych i przyrostem populacji dzieci korzystających z Internetu. W procesie grooming’u pedofile poddają dzieci psychomanipulacji. Czasami elementem uwodzenia jest udawanie rówieśnika potencjalnej ofiary, przynajmniej w pierwszym etapie relacji. Jednak, wbrew stereotypowemu wyobrażeniu, przypadki takie należą do rzadkości, a sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci najczęściej nie ukrywają w kontaktach on-line przed dzieckiem ani swojego wieku, ani intencji, sprawnie manipulując ofiarą. Proces grooming’u postępuje stopniowo i jest rozłożony w czasie. Dla zrealizowania przez sprawcę założonego celu niezbędne jest spowodowanie wytworzenia się silnej więzi emocjonalnej z potencjalną ofiarą, co w przypadku dziecka wydaje się sprawą nietrudną.
Hazard Wszystkie gry pieniężne, w których o wygranej w mniejszym lub większym stopniu decyduje przypadek. Słowo „hazard” pochodzi z języka arabskiego: „azzahr” znaczy „kostka”, „gra w kości”, w języku angielskim dosłownie przetłumaczone oznacza „niebezpieczeństwo”, „ryzyko”.
Heteroseksizm Heteroseksizm – założenie, że heteroseksualność jest bardziej wartościowa niż homo- i biseksualność, w związku z czym osoby heteroseksualne zasługują na więcej przywilejów i mają prawo decydować o zakresie praw osób innych orientacji. Heteroseksizm zazwyczaj towarzyszy homofobii, ale może występować także samodzielnie, np. w formie życzliwej protekcjonalności, przykładem jest sytuacja, w której heteroseksualiści wspierający ruchy LGBT przekonani są, że wsparcie to ma większą wartość, jeśli wyrażają je osoby heteroseksualne. Wychodzą oni z założenia, że ich słowa są bardziej wiarygodne niż słowa osób LGBT.

 

Homofobia

 

Silna niechęć, nieufność, nienawiść, wrogość lub dyskryminacja homoseksualizmu lub homoseksualistów, definiowane także jako „irracjonalny strach, awersja lub dyskryminacja” ich. Termin „homofobia” został wprowadzony do dyskursu naukowego przez psychologa i aktywistę gejowskiego George’a Weinberga w 1972, stając się ważnym narzędziem dla działaczy LG, ich zwolenników i sojuszników.
Infoholizm

Netoholizm

Internet Addiction Disorder (IAD)

Termin uzależnienie od internetu obejmuje niesklasyfikowaną jednostkę zaburzeń psychicznych. W związku z nieopisaniem tego zaburzenia występują różne, wymienne określenia na to zaburzenie, np. patologiczne używanie internetu, nadużywanie internetu, kompulsywne używanie internetu. W pracach amerykańskich, które są praktycznie jedynymi publikacjami na ten temat, używane są następujące terminy: internet addiction disorder, internet addiction syndrome, internet abuse, które można tłumaczyć jako uzależnienie od internetu oraz compulsive internet use, pathological internet use, które unikają terminu uzależnienie. Według przyjętych kryteriów diagnostycznych bardziej prawidłowe byłoby określenie „patologiczne używanie internetu” – jako porównanie do patologicznego hazardu (DSM IV). Brak jest jednolitej definicji tego zjawiska czy choćby kryteriów diagnostycznych. W Polsce stosuje się określenie zaproponowane przez prof. Andrzeja Jakubika: Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI).

Uzależnienie od internetu, jest w miarę nowym zjawiskiem, gdyż sama sieć jest niezbyt wiekowa, w porównaniu do innych zjawisk czy substancji uzależniających. Ta forma uzależnienia jest jak na razie najmniej opisana przez badaczy.

Konflikty z prawem Z roku na rok wzrasta liczba przestępstw popełnianych w szkołach. Coraz więcej sprawców to uczniowie.

Gimnazjum i szkoła podstawowa to jeden z najniebezpieczniejszych etapów życia nastolatków. Często jest to okres buntu przeciwko rodzicom, ustalonemu porządkowi i obowiązującym przepisom. Nakłada się na to nowe środowisko, chęć zaimponowania grupie. Wielu młodych ludzi właśnie wtedy po raz pierwszy łamie prawo. Czasami robi to świadomie, jednak bardzo często dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, że postępują sprzecznie z jakimś kodeksem czy artykułem. Dopiero po fakcie dorośli uświadamiają im, że złamały prawo.

Najczęściej są to przestępstwa związane z przemocą, alkoholem, narkotykami, kradzieże czy niszczeniem mienia. Taka sytuacja spowodowana jest między innymi tym, że młodzież nie zna swoich praw i nie wie, kiedy je łamie. Dlatego podstawowa edukacja w tym zakresie jest niezbędna – alarmują prawnicy.

Ksenofobia Strach, przed obcymi, niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców. Często źródłem ksenofobii jest bezkrytyczne podejście do stereotypów etnicznych. Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod pewnymi względami.

Pojawienie się ksenofobii towarzyszy zazwyczaj narastaniu w społeczeństwie nastrojów nacjonalistycznych i stanowi ona swoiste dopełnienie wobec nacjonalizmu. Zazwyczaj obawa przed wpływami z zewnątrz i aktywne im przeciwdziałanie ma swe źródła w sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju. Narasta w chwilach złej sytuacji gospodarczej, pogorszenia się warunków życia.

Mediaholizm TV-holizm, komputeroholizm, czyli uzależnienie od elektronicznych mediów audiowizualnych – zjawisko coraz częściej obserwowane wśród dzieci i młodzieży. Mediaholicy, tak samo jak narkomani czy alkoholicy, przestają być panami swego życia, tracą kontrolę nad własnym postępowaniem.

Uzależnienie zaczyna się od przyjemności a kończy ucieczką przed lękiem, niepokojem lub fizycznym bólem. Podstępna natura tego uzależnienia polega na tym, że spustoszenie jakie ono czyni w życiu osobistym i społecznym nie rzuca się w oczy, jak w przypadku innych uzależnień.  Szkody pojawiają się później, gdy dziecko dojrzewa.

Uzależnione dzieci między innymi: są mniej sprawne fizycznie, obniżona jest ich odporność na wysiłek fizyczny, mają problemy z koncentracją uwagi, występują u nich często zaburzenia snu, są apatyczne i bierne. Zmianie ulegają ich sposoby zachowania – wzrastają agresywne formy zachowania.

Molestowanie seksualne

 

Zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność, nieakceptowane przez społeczeństwo jako sprzeczne z normami społecznymi.

Obejmuje między innymi dotykanie oraz wypowiedzi o podtekście erotycznym. Czasami jednak trudno określić, czy jakieś zachowanie jest już molestowaniem, czy raczej flirtem albo droczeniem się.

Mowa nienawiści Używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu. Narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa (transfobia), orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia), wiek (ageizm), światopogląd religijny (antysemityzm, itd.
Narkotyki Potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:

Ä  substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia fizycznego, m.in. opiaty i opioidy (np. morfina, heroina), fentanyl, niektóre benzodiazepiny,

Ä  wszystkie substancje psychotropowe, które aktualnie są nielegalne (tzw. policyjna definicja narkotyku; narkotyk z punktu widzenia obowiązującego prawa).

Według leksykonu Światowej Organizacji Zdrowia narkotykami można określić wszystkie substancje mające wpływ na świadomość, w tym poza powyższymi także kofeinę, nikotynę oraz alkohol etylowy. W polskim prawodawstwie środkiem odurzającym nazywamy substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.). Substancje psychotropowe określa załącznik nr 2 ustawy.

Nazizm

 

Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

Współcześnie propaganda nazistowska, użycie symboli narodowego socjalizmu są prawnie zakazane od 1945 roku w Niemczech[6] i Austrii. Także w innych państwach, w tym w Polsce, istnieją podobne zakazy.

Neonazizm Doktryna mająca na celu przywrócenie lub ustanowienie ustroju opartego na niemieckiej wersji narodowego socjalizmu. Gloryfikuje własny naród (uznając go za najwyższe dobro) i jego pochodzenie etniczne (w tym elementy kulturowe takie jak etniczne wierzenia germańskie), ponadto charakteryzuje się postawami rasizmu, antysemityzmu, kultem siły i darwinizmem społecznym.
 

 

 

 

Netoholizm, netopatia, siecioholizm

 

 

 

 

 

Uzależnienie od Internetu – to objaw psychicznej choroby XXI wieku objawiającej się nagminnym i niczym nie usprawiedliwionym pociągiem do korzystania z zasobów Internetu.

Rodzaje tych uzależnień to:

·      przeciążenie informacyjne – ciągłe poszukiwanie nowych informacji
z wielu źródeł,

·      uzależnienie od komputera – przymus siedzenia przed komputerem,

·      uzależnienie od cyberkontaktów – kontakty via net stają się ważniejsze niż znajomości realne, co doprowadza do ich zerwania i izolacji,

·      uzależnienie od gier sieciowych –  przymus ciągłego brania udziału
w różnego rodzaju grach netowych, e-hazardu, robienia e-zakupów,

·      uzależnienie od cyberseksu – objawia się ciągłym szukaniem oraz oglądaniem stron erotycznych oraz/lub braniem udziału w czatach erotycznych.

Niedostosowanie społeczne Niedostosowanie społeczne – to dzieci i młodzież, u których na skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych warunków środowiskowych występują utrwalone zaburzenia w zachowaniu.

Typowymi objawami niedostosowania społecznego są: nadużywanie alkoholu przez młodzież, uzależnienie lekowe, toksykomania, samobójstwa, prostytucja, ucieczki z domu, wagary, pasożytnictwo społeczne, uczestnictwo w gangach podkulturowych, notoryczne kłamstwa, werbalna agresja (wulgarność), lenistwo szkolne, nieprzestrzeganie przepisów szkoły, zaburzenia koncentracji uwagi, lękliwość, wzmożone konflikty z nauczycielami lub rówieśnikami.

MEN oprócz typowych objawów wyróżniło także: włóczęgostwo, niszczenie mienia, stosowanie przemocy, bójki, przywłaszczenie cudzego mienia, kradzieże, demoralizacja seksualna, inne przestępstwa, tatuaże.

 

Nikotynizm

 

 

 

 

 

Uzależnienie od nikotyny.

Nikotynizm jest zjawiskiem, które polega na regularnym zażywaniu tytoniu, w skład którego wchodzi nikotyna – silna trucizna oraz szereg innych substancji, które wykazują negatywny wpływ na nasz organizm.

Ortoreksja Obsesja na punkcie jakości przyjmowanego pokarmu.

Przejawia się podobnie do anoreksji, ale nie prowadzi do utraty wagi i innych jej objawów. Skutkiem ortoreksji jest jednak przyjęcie ideologii „jedynie słusznego jedzenia”, co powoduje konflikty interpersonalne, izolację i koncentrację ortorektyka na wszystkim, co związane z przygotowywaniem, przechowywaniem i konsumowaniem żywności.

Jest chorobą która charakteryzuje się występowaniem u chorego obsesji na punkcie zdrowego odżywiania się. Wszystko co spożywa ortorektyk musi być nieodzownie zdrowe oraz dodatkowo ekologiczne. W przypadku spożycia jedzenia, które takie nie jest chory ma olbrzymie poczucie winy a dodatkowo porażki.

 

 

 

Pedofilia

 

 

 

 

 

 

Pedofilia to czynności seksualne osoby dorosłej z dzieckiem. Jest to zachowanie niemoralne, zabronione i karalne

Bardzo często osoby, które krzywdzą w ten sposób dzieci pochodzą z ich najbliższego otoczenia. Może to być rodzic, wujek, przyjaciel rodziny, sąsiad a nawet ksiądz. Nie koniecznie musi to być osoba dorosła. Za osobe molestująca uznaje się już napastnika, który ma 16 lat lub jest co najmniej 5 lat starszy od nieletniego.

Perfekcjonizm Perfekcjonizm – postawa człowieka, która stawia dokładność wykonywanych czynności na najwyższym miejscu. Nadmierny perfekcjonizm jest w psychologii czasem nazywany dewiacją, która praktycznie uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Pragnienie bycia najlepszym we wszystkim, co się robi, powoduje stałe niezadowolenie z osiąganych wyników.

 

 

Pracoholizm

 

Rodzaj uzależnienia psychicznego objawiającego się obsesyjną i wewnętrzną potrzebą ciągłego wykonywania pracy, kosztem innych czynności, również rodziny, snu i odpoczynku.

Objawy pracoholizmu

·      regularne zabieranie pracy do domu lub codzienne zostawanie po godzinach;

·      nierozmawianie o niczym innym niż praca;

·      brak czasu dla rodziny i przyjaciół;

·      brak czasu na realizację swoich hobby, uprawianie sportu;

·      nieodczuwanie upływu czasu podczas pracy;

·      stawianie spraw zawodowych na pierwszym miejscu;

·      niedopuszczanie myśli, że w pracy może dziać się coś bez twojej kontroli, poczucie, iż nieustanna obecność jest wręcz konieczna;

·      dążenie do perfekcji we wszystkim co się robi;

·      odczuwanie ogromnych i niewspółmiernych wyrzutów sumienia, gdy popełniło się podczas pracy jakiś błąd;

·      ciągłe niezadowolenie ze swojej pracy;

·      rezygnowanie z urlopu

Prostytucja dziecięca Świadczenie usług seksualnych przez osoby niepełnoletnie osobom dorosłym w zamian za pieniądze lub inne korzyści jak jedzenie, schronienie itp. Szczególnie rozpowszechniona w krajach rozwijających się np. Tajlandia, Brazylia

Do najczęstszych czynników warunkujących zjawisko prostytucji zalicza się między innymi: brak więzi w rodzinie lub wśród osób znaczących, „zamrożenie emocjonalne” – brak empatii będący konsekwencją urazów psychicznych doświadczonych w dzieciństwie lub brutalność we wzajemnych relacjach rodziców i dzieci, wczesną inicjację seksualną (często nieprawidłową), przedmiotowy charakter pierwszych związków seksualnych, utrwalony schemat instrumentalnych relacji płciowych, spaczenie popędu seksualnego, niski status społeczny rodziny oraz bezrobocie

Prostytucja Prostytucja rozumiana jako zachowanie polegające na czerpaniu korzyści dla siebie w zamian za usługi seksualne nie jest w naszym kraju karana.

Zjawisko prostytucji staje się coraz bardziej powszechne i zaczyna dotykać coraz młodszych osób. Obniżenie standardów moralnych i chęć osiągnięcia określonego poziomu życia powoduje, że młode osoby oddają się prostytucji, która w ich uznaniu jest łatwym sposobem zarabiania pieniędzy. Nieodosobnione są przypadki prostytuowania się przez studentki. Problem prostytucji dotyka też coraz częściej uczniów gimnazjów, czego najbardziej jaskrawym przykładem są słynne galerianki. Pośrednim powodem takiego stanu rzeczy jest obniżenie wieku inicjacji seksualnej. Młodzi ludzie dopuszczają się zachowań, które nie są adekwatne do poziomu ich rozwoju psychicznego i emocjonalnego.

Próby samobójcze

 

Próby samobójcze najczęściej nie kończą się śmiercią. Są wyrazem bezradności człowieka wobec problemów życiowych, wołaniem o pomoc – często nieświadomym. Czasem mają wstrząsnąć otoczeniem, spowodować zmianę czyjegoś zachowania, przynieść jakieś korzyści (nie wolno jednak zapominać, że tego typu próba samobójcza też może „pechowo” być skuteczna). Czasem desperacja i rzeczywista chęć odebrania sobie życia jest duża, ale wybrany sposób jest, szczęśliwie, mało skuteczny lub pomoc zjawia się wystarczająco wcześnie. Dlatego też próby samobójcze zdarzają się wielokrotnie częściej niż samobójstwo dokonane.
Przemoc ekonomiczna Polega na kontrolowaniu możliwości danej osoby do nabywania, korzystania i utrzymywania dóbr materialnych, zagrażając tym samym jej poczuciu bezpieczeństwa i samowystarczalności.

Ten problem dotyczy głównie niepracujących kobiet, znajdujących się na utrzymaniu męża. Matki-ofiary przemocy ekonomicznej, są w większym stopniu obarczone ryzykiem depresji i częściej stosują kary cielesne wobec własnych dzieci.

Z badań oraz praktyki specjalistów wynika, że większość sprawców przemocy ekonomicznej stanowią mężczyźni.

Przemoc fizyczna Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej.

Przemoc fizyczną stosuje się np. przy zgwałceniu, eksmisji z mieszkania, tymczasowym aresztowaniu, kneblowaniu, zastosowaniu kary pozbawienia wolności.

Przemoc psychiczna Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej.

Typowymi środkami przemocy psychicznej są groźba, przezywanie, wyśmiewanie, plotkowanie, krzyczenie na kogoś, inwektywa, straszenie i molestowanie psychiczne

Przemoc rówieśnicza O przemocy rówieśniczej mówimy wtedy, kiedy sprawca i ofiara mają mniej niż 18 lat i są w tej samej grupie wiekowej.

Przemoc rówieśnicza ma miejsce wtedy, gdy młoda osoba w wyniku działań swoich rówieśników doświadcza przykrości lub krzywdy. Sprawcy przemocy rówieśniczej mogą stosować bezpośrednią przemoc fizyczną: kopiąc, bijąc, popychając, szarpiąc, plując, zabierając lub niszcząc rzeczy ofiary itp., lub psychiczną: przezywając,

nie odzywając się, wyśmiewając, plotkując, szantażując, obrażając, oszukując

Przemoc seksualna

 

Przemoc seksualna jest definiowana jako zachowanie zmierzające do zaspokojenia potrzeby seksualnej przez sprawcę. W przemocy uczestniczy sprawca i ofiara. Sprawca wymusza na swojej ofierze uległość seksualną, świadomie czyniąc jej krzywdę. Ofiara natomiast boi się sprawcy. Jest on dla niej prześladowcą.
Przemoc domowa Zjawisko społeczne zachodzące, gdy członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów, itp., używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie.

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:

Jest intencjonalna  – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

Siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.

Narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu
i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przestępstwa z nienawiści (przemoc motywowana uprzedzeniami)

 

„Przestępstwo z nienawiści” jako przestępstwo przeciwko osobie lub jej własności, które jest umotywowane przez złośliwość lub złą wolę oraz skierowane przeciwko określonej grupie społecznej.

„Przestępstwa z nienawiści” mogą przybierać różne formy:

·  napad fizyczny

· zniszczenie własności np. graffiti, wandalizm lub podpalenie

· zastraszanie lub groźby łącznie z obscenicznymi przezwiskami lub gestami

· atak w formie pisemnej jak listy, ulotki,

· plakaty

· atak słowny, znieważanie imienia lub obraźliwe dowcipy

· znęcanie się psychiczne lub emocjonalne

· maltretowanie

· morderstwo

Przymusowa heteroseksualność

 

Założenie, że kobiety mają „naturalny”, wrodzony pociąg emocjonalny i seksualny do mężczyzn, a mężczyźni do kobiet; postrzeganie heteroseksualności jako normy w relacjach między ludźmi. Przymusowa heteroseksualność zawiera w sobie idealizację heteroseksualnej orientacji, relacji i związków. Instytucjonalizacja heteroseksualności w naszych społeczeństwach legitymizuje nierówności między osobami hetero i nieheteroseksualnymi, a także między kobietami i mężczyznami. W systemie przymusowej heteroseksualności mężczyźni mają władzę kontrolowania kobiecej seksualności, pracy, urodzeń, wychowania dzieci, swobody poruszania się, bezpieczeństwa, kreatywności i dostępu do wiedzy. Integralnym elementem przymusowej heteroseksualności jest prawna i społeczna dyskryminacja osób homoseksualnych, niewidzialność gejów i lesbijek i/lub nietolerowanie ich istnienia.
 

Rasizm

 

 

Zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi.
 

 

Romofobia

 

Dyskryminacja i niechęć w stosunku do Romów. Romowie (błędnie nazywani Cyganami) zawsze byli postrzegani przez innych Europejczyków jako „inni”.
Seksizm

 

Pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj sprowadza się do „wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet
Seksoholizm

 

Uzależnienie od seksu.  Seksoholicy obsesyjnie dążą do aktywności seksualnej, aż do całkowitego zdominowania ich życia przez dążenie do zaspokojenia swojej potrzeby. Tak jak w przypadku innych nałogów, osoby uzależnione od seksu koncentrują się na tej jednej aktywności w takim stopniu, że mogą zaniedbać wszelkie inne, na przykład stracić z tego powodu swoje źródło utrzymania albo zrujnować udany związek. Nie potrafią stworzyć satysfakcjonujących relacji z partnerem, ponieważ są ukierunkowane tylko i wyłącznie na relacje seksualne.
 

Sponsoring

 

Jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. W przypadku produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (np. wyroby tytoniowe, alkoholowe), sponsoring jest często jedyną możliwością promocji masowej. Ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem sponsoringu jest również zwiększające się zainteresowanie masową rozrywką oraz wzrost świadomości społecznej.

W sponsoringu występują zawsze dwie strony: sponsor – jest nim najczęściej firma lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego tytułu określone koszty; sponsorowany – jest nim osoba lub instytucja, która korzysta ze świadczenia.

Stalking

 

 

Termin oznacza „podchody” lub „skradanie się”. Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negatywne znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami filmowymi Hollywood. Obecnie stalking jest definiowany jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”.

Przestępstwo stalkingu popełnia każdy, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Karą, która grozi za popełnienie powyższego przestępstwa, jest kara pozbawienia wolności do lat 3.

Stalking, czyli złośliwe i powtarzające się prześladowanie i dokuczanie innej osobie, wzbudzające w pokrzywdzonym poczucie zagrożenia, jest zjawiskiem negatywnym.

Syllogomania

(patologiczne zbieractwo)

 

Nabywanie lub trudności z pozbywaniem się rzeczy nieużytecznych bądź o małej dla innych osób wartości. Powoduje dezorganizację życia społecznego i zawodowego bądź obniżenie ich poziomu, a także ograniczenie przestrzeni życiowej chorego. W konsekwencji nie może on korzystać z pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Najczęstsze powody zbieractwa:

·         obawa przed pozbyciem się czegoś użytecznego,

·         poczucie bezpieczeństwa zbudowane na posiadaniu różnych przedmiotów,

·         stosunek emocjonalny do posiadanych rzeczy.

Sekty Grupa religijna, która oderwała się od któregoś z wielkich kościołów panujących i przyjęła własne zasady organizacyjne, odłam wyznaniowy jakiejś religii(…)  grupa społeczna izolująca się od reszty społeczeństwa, mająca własną hierarchię wartości, zespół norm, zachowania się, silnie akcentująca rolę przywódcy.
TVholizm

 

Uzależnienie od telewizji (telemania, tvholizm, mediaholizm) – uzależnienie psychiczne polegające na długotrwałym oglądaniu telewizji lub spędzania czasu przy włączonym telewizorze.

Objawy:

·         spędzanie coraz większej ilości godzin przed ekranem

·         zaniedbywanie nauki, rodziny, przyjaciół

·         wypełnianie całego wolnego czasu oglądaniem ulubionych programów

·         zdenerwowanie, poczucie samotności bez telewizji

·         porównywanie świata rzeczywistego z tym widzianym np.: w serialach

Tanoreksja

 

 

Uzależnienie, polegające na ciągłej chęci bycia opalonym.

Tanorektycy odczuwają potrzebę częstego przebywania na słońcu lub w solarium. Osoby uzależnione od opalania mają ciągłe uczucie, że są blade czyli – w ich rozumieniu – mało atrakcyjne, podczas, gdy ich skóra może być wyróżniająco opalona.

Tanoreksja zaczyna się niewinnie, najczęściej od kilku wizyt w solarium. Niepokój budzą już takie objawy jak potrzeba chodzenia do solarium przynajmniej raz w tygodniu i systematyczne zwiększanie czasu opalania.

Ubóstwo To pojęcie ekonomiczne i socjologiczne opisujące stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. Bieda stanowi zagrożenie dla realizacji celów lub zadań życiowych.

Wyróżnia się kilka kategorii ubóstwa:

  • ubóstwo absolutne;
  • ubóstwo względne;
  • ubóstwo subiektywne;
  • ubóstwo ustawowe – w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
Uzależnienie od operacji plastycznych Uzależnione od operacji plastycznych zwykle zaczyna się od drobnej korekty nosa, uszu, odessania tłuszczu. Część kobiet nie umie jednak powiedzieć sobie „stop”, wciąż uważają, że nie wyglądają wystarczająco dobrze i pod skalpel oddają niemal każdą część swojego ciała. Zamiast do chirurga, powinny jednak trafić na kozetkę psychologa.

Uzależnienie od operacji plastycznych najbardziej grozi osobom o niskim poczuciu własnej wartości, podążających za obecnym kultem młodości oraz poddających się cyklicznym zabiegom .

Uzależnienie od wysokiej samooceny

(„pokolenie narcyzów”)

Dzisiejszy nastolatek żyje w świecie tak innym i odmiennym od tego, który istniał kiedyś, że pytanie o to, co jest dla niego najważniejsze, może pozostać bez odpowiedzi. Obyci z technologią, kreowani przez reklamy, niepamiętający czasów gdy Internet był dostępny tylko nocą, a telefony przypominały cegłówki, mogą być uzależnieni – jednak nie od pieniędzy, seksu czy alkoholu, a od wysokiej samooceny.

Młodzi ludzie cenią dobre mniemanie o sobie bardziej niż seks, pieniądze, ulubione jedzenie, alkohol czy spotkanie z przyjacielem. Cechami osobowościowymi, które wzmacniają to zachowanie okazało się przekonanie o tym, że należą im się dobre rzeczy oraz pogląd na temat dużej wartości samooceny.

Wykluczenie (społeczne)

 

Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie

Uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą wykluczonej jednostki.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są szczególnie narażone na bezrobocie i brak środków na prawidłowe funkcjonowanie.

Do tych osób w szczególności należą: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby posiadające wielodzietne rodziny, karani, osadzeni w aresztach śledczych, emigranci, mieszkańcy biednych dzielnic, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby chore psychicznie, niepełnosprawni itp.

Wykorzystywanie dzieci w konfliktach rozwodowych W sytuacji rozstania dorośli bardzo często nieświadomie popełniają błędy, które potem mogą odbić się na psychice najmłodszych. Rodziców czeka bowiem walka o dzieci. Szukają więc przede wszystkim porad prawnych, a nie pomocy psychologów, terapeutów czy mediatorów. Pytanie to czasami pojawia się zbyt późno. Bardzo często na sprawach rozwodowych nie zapadają żadne decyzje regulujące kontakty i opiekę nad dzieckiem, co często jest przyczyną konfliktów między rodzicami.
Zakupoholizm Zakupoholizm można określić jako uzależnienie od kupowania. Może mieć poważne skutki, zwłaszcza dla zdrowia psychicznego. Powoduje zaburzenia emocjonalne, wywołuje uczucia osamotnienia, czy poczucie wewnętrznego konfliktu. Sprzyjają mu wszelkiego rodzaju promocje, wyprzedaże oraz okazje. Pomaga posługiwanie się kartą kredytową, ponieważ nie ma tu realnych pieniędzy i dzięki temu problem ze spłatą może być odroczony w czasie.
Zbyt wczesne rozpoczynanie

życia seksualnego

Wśród przyczyn zbyt wczesnego rozpoczynania życia seksualnego wymienić

należy:

· brak poszanowania wartości

·  brak szacunku dla siebie i innych, brak asertywności, szczególnie dziewcząt

·  seksualizacja przekazu medialnego

·  czasopisma dla dziewcząt, zawierające szczegółowe instrukcje dotyczące

· współżycia

·  ignorancja w kwestiach seksualności, brak edukacji w tym zakresie, brak

· świadomości, że do pewnych zachowań konieczna jest nie tylko dojrzałość

· fizyczna ale również emocjonalna

·  brak świadomości, że współżycie z osobą poniżej 15 roku życia jest poważnym przestępstwem