Środki stylistyczne i ich funkcje [powtórka]

Środki stylistyczne, nazywane także środkami artystycznymi czy figurami stylistycznymi to po prostu określenia charakteryzujące niektóre z elementów  wypowiedzi lirycznej. Pełnią określone funkcje w utworze. Krótka powtórka na pewno nie zaszkodzi!

Rodzaj środka Przykład Funkcja
ALITERACJA – rozpoczynanie sąsiednich wyrazów tymi samymi głoskami „(…)moreny, mureny i morza i zorze(…)”

(W.Szyborska

„Urodziny”)

·uwypuklenie danego fragmentu tekstu; ·podkreślenie melodyjności wiersza
ANAFORA – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi myśli o duszy tkliwe,

myśli o duszy z czułością”

(Z.Herbert

„Dusza Pana Cogito”)

· poetycka – koncentruje uwagę na tekście ;
· homologiczna – przynosi każdorazowo ten sam materiał dźwiękowy
ANIMIZACJA – nadawanie przedmiotom nieożywionym, zjawiskom przyrody lub pojęciom abstrakcyjnym atrybutów istot żyjących „(…)pożar trawiący w sobie, cokolwiek(…)”

(L.Staff

„Marek Aureliusz mówi”)

·dynamizuje opis poetycki
ANTYTEZA – zestawienie dwóch opozycyjnych znaczeniowo segmentów wypowiedzi (najczęściej zdań) „Pełno nas, a jakoby nikogo nie było(…)”

(J.Kochanowski

„Tren VIII”)

·uzyskanie silniejszego efektu (podkreślenie znaczenia )
ALEGORIA – rodzaj personifikacji. Prawdy ogólne i stosunki międzyludzkie ukryte są pod postaciami zwierząt, roślin, przedmiotów „Gdzie bystrym tylko Orzeł polotem pierzchnie pogania ptaki(…)”

(A.Naruszewicz

„Balon”)

·Zadaniem odbiorcy jest rozszyfrowanie ukrytego znaczenia motywu alegorycznego
APOSTROFA – bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, uosobionego przedmiotu „(…)moja droga Orszulo(…)”

(J.Kochanowski

„Tren VIII”)

·nadanie podniosłego, uroczystego tonu
ELIPSA – pominięcie w zdaniu lub wyrażeniu jakiegoś składnika „(…)włos złotem, perłą ząb(…)”

(J.A.Morsztyn

„Niestatek”)

·służy zdynamizowaniu wypowiedzi
EPIFORA – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi „Innego końca świata nie będzie,innego końca świata nie będzie.”

(C.Miłosz

„Piosenka o końcu świata”)

· poetycka – koncentruje uwagę na tekście ;
· homologiczna – przynosi każdorazowo ten sam materiał dźwiękowy
EPITET – wyraz (przymiotnik, imiesłów, rzeczownik) określający rzeczownik, uwydatniający charakterystyczne cechy osób lub przedmiotów „(…)pannom rumianym smukłym giętkim

(E.Lipska

„Mądry król”)

 

·służy uwydatnieniu charakterystycznej cechy opisywanego przedmiotu, osoby, zjawiska
HIPERBOLA – metafora, w której występują elementy zamierzonej przesady „(…)nadchodzi śmierć milowym krokiem(…)”

(F.Petrarka

„La vita fugee…”)

·wyolbrzymienie i uintensywnienie składników obrazu zawartego w przenośni

 

 

INWERSJA – szyk wyrazów w zdaniu, zmiana normalnej kolejności zależnych składniowo od siebie wyrazów „Gęstego pełen garniec błota”

(W.Potocki

„Człowiek”)

·wykorzystywana w języku potocznym do uwydatnienia wartości emocjonalnej lub logicznej pewnych wyrazów; ·służy efektom brzmieniowym
METAFORA – wyrażenie, w którego obrębie następuje zamierzona przemiana znaczeń składających się na nie słów „(…)skakać głazy nauczył.”

(A.Naruszewicz

„Balon”)

·upoetycznienie wypowiedzi;

·zespół wyrazów zyskujący specjalne, odmienne znaczenie od tego, które wynika z poszczególnych jego składników, np. morze gwiazd.

NEOLOGIZM – wyraz nowo utworzony zgodnie z normami słowotwórczymi „(…)komediant i komediantka, ulubieńcy publiczności(…)”

(W.Szymborska

„Buffo”)

·w poezji pełnią szczególną funkcję ekspresywną,
OKSYMORON – związek frazeologiczny obejmujący 2 opozycyjnie znaczeniowo wyrazy „(…)wrzucono do jeziora ognia.”

(Nowy Testament

„Apokalipsa Św.Jana”)

·podkreślenie znaczenia obrazu lub pojęcia
ONOMATOPEJA – imitowanie za pomocą dźwięków mowy rozmaitych, pozajęzykowych zjawisk akustycznych „(…)beczące stado dwunogów”

(Z.Herbert

„U wrót doliny”)

·pozwala osiągnąć większą wyrazistość opisu;

·służy efektom brzmieniowym

PERSONIFIKACJA – przedstawienie tworów nieożywionych, zjawisk natury i kosmosu, zwierząt, roślin jako działających lub przemawiających postaci ludzkich „(…)ucieka niby źdźbło bystre (…)”

(F.Petrarka

„La vita fugee…”)

·jako podstawa metafory tworzy zwykle rozwinięty obraz poetycki
PERYFRAZA – zastąpienie nazwy jakiegoś zjawiska przez bardziej rozbudowane jego opisanie „Czyliś na szczęśliwe wyspy zaprowadzona?”

(J.Kochanowski

Tren X)

 

·służąca w dawnej twórczości do wzbogacenia i rozwijania tematu;

·pełni rolę swoistej zagadki poetyckiej, skłaniając czytelnika do definiowania i nazwania zjawiska

PORÓWNANIE – zestawienie dwóch przedmiotów lub zjawisk ze względu na jakąś wspólną im cechę, która stanowi podstawę porównania

 

 

 

 

„(…)przemija jak cień chwilowy(…)”

(„Księga Hioba”)

·zwrócenie uwagi na cechy i właściwości opisywanego zjawiska

 

 

PORÓWNANIE HOMERYCKIE – porównanie bardzo rozbudowane, którego jeden człon jest szczegółowym obrazem, zwykle dotyczy czynów ludzkich zestawianych z zachowaniem zwierząt lub zjawiskami przyrody „Jak kiedy wichr południowy ze wschodnim uderzą na siebie i wysokimi targają drzewami na leśnej polanie(…)

(Homer

„Iliada”)

·zwrócenie uwagi na cechy i właściwości opisywanego zjawiska

·przedstawienie rozwiniętego obrazu poetyckiego,wprowadzającego w takt wypowiedzi

POWTÓRZENIE – wielokrotne wystąpienie tego samego elementu językowego w odrębie określonego odcinka wypowiedzi „(…)a oto otwarto księgi. I inną księgę otwarto,która jest księgą życia.”

(Nowy Testament

„Apokalipsa Św.Jana”)

·uzyskania rytmizacji;

· podkreślenia znaczenia, zwiększenia ekspresji

PYTANIE RETORYCZNE – zdanie ujęte w formie pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi „Chcemy być sobie radzi?(…)”

(J.Kochanowski

Pieśń IX)

·zasygnalizowanie wątpliwości; ·zaprezentowania własnych przekonań;

·podkreślenia swojego punktu widzenia

SYMBOL – motyw lub zespół motywów występujący w dziele, będący znakiem treści bezpośrednio nie ujawnionych i mający sygnalizować ich istnienie „(…)berło i jabłko,które zgniło w dłoni(…)”

(T.Różewicz

„Syn marnotrawny”)

·reprezentuje pewne głębiej ukryte treści pojęciowe (etyczne, religijne, ideologiczne, itp.)

 

WYKRZYKNIENIE – krótkie zdanie wykrzyknikowe wtrącone w tok wypowiedzi „Tylko nie w oko!”

(K.I.Gałczyński

„Filon i Laura i dobrze poinformowany facet”)

·wyraża bardzo silne emocje,

zaangażowanie mówcy

WYLICZENIE – polega na kolejnym wymienianiu i ewentualnym opisywaniu wszystkich składników pewnego, wskazanego w wypowiedzi zespołu „Miłość nie zazdrości,nie szuka poklasku,nie unosi się pychą;nie dopuszcza się bezwstydu(…)”

(Nowy testament

„Hymn do miłości”)

·podkreślenie oraz uwypuklenie wskazanego zdania lub wyrazu
WYRAZ ZŁOŻONY – wyrazy powstałe z połączenia dwóch (lub kilku) wyrazów; należą do nich zrosty i złożenia Okamgnienie trwać będzie(…)”

(W.Szymborska

„Radość pisania”)

·tworzy rozwinięty obraz poetycki
ZDROBNIENIE – wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu, oznaczający przedmiot mniejszy w stosunku do przedmiotu, którego nazwa stała się podstawą słowotwórczą tego wyrazu „(…)pod kropką kopytka

(W.Szymborska

„Radość pisania”)

·wyrazy zyskują specjalne zabarwienie uczuciowe-zwykle czułość,sympatię,ale mogą mieć też charakter ironiczny
ZGRUBIENIE – formacja słowotwórcza (rzeczownik, przymiotnik, przysłówek), która odnosi się najczęściej do wyrazu większego niż wyraz oznaczony nazwą podstawową „(…)niechlujny dziad(…)”

(J.Paradowski

„Królestwo piekieł”)

·wyrazy zyskują specjalne zabarwienie uczuciowe- często jako wyrażenie antypatii