Transakcentacja

  • Przesunięcie akcentu wyrazowego z jednej sylaby na inną, ktore nie jest zgo9dne z normami językowymi.
  • Transakcentacja może zostać wywołana przez muzykę  (transakcentacja meliczna) albo przez rytmikę wiersza (transakcentacja metryczna).