Wacław [patron chrześcijański]

 • Urodził się około 970 roku jako syn czeskiego księcia, Wratysława.
 • Wychowywała go babka, późniejsza św. Ludmiła.
 • W chwili śmierci ojca Wacław miał 128 lat, zasiadł więc na tronie Czech.
 • Starał się o rozwój chrześcijaństwa w swoim państwie, dlatego te popierał działalność misjonarzy.
 • Był hojny dla ubogich i życzliwy dla ludzi prostych.
 • Nie podobało to się czeskim możnowładcom, holującym wartościom tradycyjno-pogańskim.
 • Wacław zginął z rąk siepaczy, nasłanych na króla przez rodzonego brata.
 • Mordu dokonano u wrót kościoła.

 • Św. Wacław jest patronem:
  • Czech,
  • Moraw,
  • Pragi,
  • katedry krakowskiej.
 • Dzień św. Wacława to 28 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]