Walka o hegemonię w Europie w XVI wieku [Wielkie Księstwo Moskiewskie]

Wielkie Księstwo Moskiewskie:

 • 1480 rok, zrzucenie zależności tatarskiej przez Wielkie Księstwo Moskiewskie:
  • jednoczenie ziem pod władzą Moskwy przez Iwana III, cara Wszechrusi,
 • pokonanie Litwinów,
 • zajęcie przez Rosjan Smoleńska w 1514 roku i ziemi siewierskiej:
  • brak wykorzystania zwycięstwa Litwinów pod Orszą,
 • wzmocnienie państwa pod panowaniem Iwana IV Groźnego (1533-1584):
  • poszerzenie granic w dorzeczu Wołgi,
  • podbój Syberii,
 • walka o panowanie nad Bałtykiem:
  • udział w I wojnie północnej,
  • zajęcie przez Moskwę Narwy i utworzenie floty narewskiej, zwalczanej przez flotę kaperską utworzoną przez króla Zygmunta Augusta,
  • zajęcie w 1563 roku Połocka, twierdzy nad Dźwiną, przez Iwana IV Groźnego, a Estonii przez Szwecję,
  • pokój w Szczecinie w 1570 roku między Danią a Szwecją:
   • potwierdzenie rozbioru Zakonu Inflanckiego,
   • utrata przez Rosję wpływów nad Bałtykiem na rzecz Polski i Szwecji,
 • stosunki społeczne w Rosji w XVI wieku:
  • bojarzy (arystokracja),
   • do nich należały majątki ziemskie,
   • mieli obowiązek służby wojskowej,
  • dworianie (nowa szlachta):
   • popierali cara,
   • otrzymywali od niego majątki ziemskie bez prawa dziedziczenia,
  • chłopi:
   • byli przypisani do ziemi z zakazem jej opuszczania, 1581 r. prawo o „zapowiednich latach”, zakaz opuszczania wsi,
 • reformy wewnętrzne Iwana IV Groźnego:
  • centralizacja państwa:
   • car ograniczył Dumę bojarską i Ziemski Sob r,
   • utworzył prikazy, czyli urzędy podporządkowane sobie,
   • zreorganizował armię,
  • podział ziemi w państwie nas dwie części:
   • ziemszczyznę podległą Dumie bojarskiej,
   • opriczaninę, w której władzę absolutną sprawował car:
    • organem wykonawczym były pułki opriczniny, specjalne pułki gwardii, do których należała średnia i drobna szlachta, oddziały wierne carowi,
   • opricznina stała się systemem polityki cara w latach 1565- 1572,
   • car miał władzę absolutną, opartą na dworianach, zobowiązanych do służby wojskowej, a celem opriczniny była rozprawa z buntami bojarów i chłopów.