Wieloznaczność wyrazów

Znaczenie wyrazu ma charakter abstrakcyjny i stanowi sumę cech istotnych desygnatów, dlatego wszystkie desygnaty, które mają jednakowe cechy istotne, mogą być nazywane tym samym wyrazem.

Istnieją takie wyrazy, które mają tylko jedno znaczenie , czyli jednoznaczne  i takie, którym przypisuje się kilka znaczeń, nazywane wieloznacznymi. Główną przyczyną wieloznaczności jest ich przenośne użycie.

Wyrazy o ściśle sprecyzowanym znaczeniu nazywamy terminami naukowymi. Ich znaczenie zawarte jest w ścisłej definicji. Terminy naukowe stanowią słownictwo specjalistyczne poszczególnych dziedzin nauki.

Wyrazy, którymi posługujemy się w życiu codziennym, mają zwykle więcej niż jedno znaczenie, są wieloznaczne. Wieloznaczność wyrazów ma takie same przyczyny, jak zmiany znaczenia wyrazów w ogóle, jest to np.

  • podobieństwo przedmiotów (żuraw budowlany, żuraw ptak),
  • tożsamość funkcji (pisanie piórem – gęsim, stalowym, wiecznym).

Słowniki języka polskiego ujmują różne znaczenia i odcienie znaczeniowe poszczególnych wyrazów, podając jednocześnie przykłady ich użycia w odpowiednich zdaniach.

W niektórych wypadkach wieloznaczność wyrazów nie wynika z ich przenośnego znaczenia, lecz jest spowodowana przypadkową zbieżnością form pod względem pochodzenia wyrazów, takie wyrazy nazywamy homonimami, np. róża (kwiatek i choroba).