„Śmiech” Tadeusza Różewicza

 • Stanowi przykład wiersza poawangardowego.
 • Cechuje go brak ozdobników, nazywany ascetyzmem artystycznym.
 • Poeta osiągnął skrótowość wypowiedzi (eliptyczność).
 • Zlikwidował czasowniki na rzecz rzeczowników, zjawisko prozaizacji języka.
 • Utwór utrzymany jest w konwencji potocznej rozmowy, prowadzonej cichym głosem.
 • Tekst poetycki charakteryzuje się wieloznacznością.

Klatka była tak długo zamknięta
aż wylągł się w niej ptak

ptak tak długo milczał
aż klatka otwarła się
rdzewiejąc w ciszy

cisza tak długo trwała
aż za czarnymi prętami
rozległ się śmiech

Cechy wiersza poawangardowego:

 • Współczesna odmiana wiersza askladniowego, emocyjnego.
 • Rozpropagowana w twórczości Tadeusza Różewicza , „Niepokój” (tom utworów z 1947 roku).
 • Struktura wierszy poawangardowych oparta jest   o tonizm.
 • Jednostką prozodyjno-znaczeniową jest skupienie, tj. zespół. dwóch lub więcej wyrazów przynależnych do siebie formalnie i znaczeniowo, stanowiących twór syntaktyczny, który nie jest zdaniem, może być jednak użyty do wyrażenia pierwszorzędnej lub wtórnej części zdania z wyjątkiem orzeczenia słownego.
 • Stosowana jest tu jednak szeroko swoboda rozrywania skupień między dwa wersy.
 • Klauzule są albo składniowe, albo ekspresywne, albo emocyjne.
 • Długość wersu wykazuje dużo mniejsze wahania niż w wierszu awangardowym.