Wyrazy jako znaki językowe

Słowa, wymówione lub napisane, są sygnałami dźwiękowymi lub optycznymi. Dzięki nim istnieje możliwość przekazania informacji, wyrażenia uczuć i pragnień lub wywołania odpowiedniego zachowania (prośby, polecenia, nakazy).

Słowo jest najdoskonalszym i najbardziej precyzyjnym ze wszystkich możliwych znaków, a jest to dopełnione formą wyrazu. Zmiana formy wyrazu powoduje zmianę znaczenia.

Znaczenie wyrazu to inaczej zbiór cech właściwych temu fragmentowi rzeczywistości, który dany wyraz zastępuje, reprezentuje w języku, na który wskazuje. Rozumieć znaczenie wyrazu to wiedzieć jaki jest jego odpowiednik w rzeczywistości materialnej lub pomyślanej, czyli jaki jest jego desygnat.

Funkcja wyrazów w procesie porozumiewania się jest trojaka:

  • wyrazy nazywają przedmioty i zjawiska,
  • określają ich cechy,
  • wyrażają uczucia i pragnienia mówiącego.

W związku z ich funkcją, wyrazy dzielimy na:

  • nazywające,
  • określające,
  • wyrażające.

Niektóre wyrazy lub ich formy mogą pełnić równe funkcje jednocześnie.