Znaczenie wyrazu

Wyraz może samodzielnie lub w połączeniu z innym wyrazem stanowić  człon wypowiedzenia lub wypowiedzenie. Stanowi w zasadzie najmniejszą, względnie samodzielną , znaczącą jednostkę językową.

Znaczenie wyrazu to treść, którą wyraża, może to być informacja o jakichś zjawiskach z rzeczywistości pozajęzykowej, jak:

  • przedmioty,
  • osoby,
  • właściwości,
  • procesy.

Może to być także powiadomienie o stosunkach między elementami tekstu, np. pomiędzy, więc, albo.