Zdanie

W każdej dłuższej wypowiedzi (mówionej czy pisanej) wyodrębnia się jednostki językowego powiadomienia. Wyróżniamy je za pomocą:

 • pauz,
 • zmian intonacji głosu,
 • kropek,
 • znaków zapytania,
 • wykrzykników.

Zdanie składa się najczęściej z kilku wyrazów powiązanych ze sobą treściowo (logicznie) i gramatycznie, bowiem tylko taki zespół wyrazów ma wartość komunikacyjną. Nie utworzy się zdania z wyrazów przypadkowo dobranych.

Podstawowym członem konstrukcyjnym zdania jest czasownik w formie osobowej, za pomocą którego orzekamy o czynności, stanie lub właściwości kogoś lub czegoś, np.

 • Mama gotuje obiad.
 • Tata czyta gazetę.
 • Kwiaty już zakwitły.

Czasownik w formie osobowej pełni w zdaniu funkcję orzeczenia, zależnego gramatycznie od podmiotu, np.

 • Chłopiec malował.
 • Dziewczynka malowała.
 • Dziecko malowało.

Niekiedy sam czasownik tworzy zdanie, a jego forma informuje o wykonawcy (podmiot domyślny) np.

 • Maluję.
 • Zaśpiewał.
 • Zrobiły.