Źródło św. Józefa [Czerna]

To niezwykłe źródło  bije w Dolinie Eliaszówki (w tej dolinie występują jeszcze dwa źródła), tj.  na Wyżynie Olkuskiej. Ta z kolei stanowi część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Źródełko znajduje się w północno-wschodniej części wsi Czerna, w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice. Kiedyś wieś Czerna stanowiła własność  wojewodziców krakowskich: Gabriela, Andrzeja i Jana Magnusa Tęczyńskich. Wody źródełka zasilają potok Eliaszówka, wodonośną warstwą są wapienie karbońskie. Źródło jest dość aktywne, łączna wydajność całej strefy źródliskowej wynosi bowiem około 10-20 litrów na sekundę.