Anabaptyzm

  • Thomas Müntzer (1489-1525), teolog, początkowo zwolennik Marcina Lutra, później w opozycji do niego:
    • radykalny nurt luteranizmu poszerzony o ideę „Królestwa Bożego” na ziemi,
    • brak własności prywatnej i podziału na klasy,
    • głosił konieczność przyjmowania chrztu w wieku dorosłym,
    • wpływ na wojnę chłopską w Niemczech.