Antypody literatury

  • Końcowo odmienne i przeciwstawne zjawiska, style, postawy i tendencje literackie.
  • Wynikają najczęściej z przyjęcia odmiennych światopoglądów oraz różnic w pojmowaniu istoty i sensu literatury (np. przeciwstawienie pozytywizmu romantyzmowi).
  • Antypody literatury najlepiej zrozumieć przeciwstawiając sobie konkretnych twórców, ktorrzy przynależą do tego samego okresu.