Auktorialny

  • Narrator autorski.
  • Wszechwiedzący i wszechobecny.
  • Występujący najczęściej w 3 osobie l. poj. opisujący wydarzenia, o których mowa w świecie przedstawionym dzieła literackiego z pozycji nadrzędnej, przypisanej mu przez autora tekstu (cecha charakterystyczna dla dziewiętnastowiecznej literatury realistycznej).
  • Kategoria  oznaczająca jedną z 3 głównych, możliwych strategii narracyjnych w prozie, obok narracji personalnej lub neutralnej.