Cechy liryki romantycznej

 • Liryczna romantyczna, zwana mową uczuć charakteryzuje się:
  • uczuciowością (silna emocjonalność podmiotu lirycznego),
  • wypowiedziami lirycznymi, które stanowią zazwyczaj  bezpośrednie wyznania poetów,
  • językiem poetyckim pełniącym głównie funkcję ekspresywną, gdyż ważna jest siła wyrazu przeżyć podmiotu lirycznego,
  • słownictwem emocjonalnym, powtórzeniami, pytaniami retorycznymi, wezwaniami, zdaniami urywanymi,
  • kreacyjnością polegającą na przeświadczeniu o stwarzaniu nowych oryginalnych wartości w dziedzinie kultury,
  • nawiązaniem do ludowego widzenia świata i twórczości ludowej,
  • mieszaniem gatunków literackich.