Cena

Tematyka ceny, wartości i pieniądza stanowi jedno z najważniejszych zagadnień w obszarze nauk i badań ekonomicznych, tym bardziej, że obecnie nawet najniższa cena nie jest wystarczającym rozwiązaniem marketingowym do zdobycia silnej pozycji na rynku.

Sama cena – określana jest bardzo różnorodnie, zależnie od podmiotu, uczestnika rynku, który się nią posługuje lub ustala jej wartość. Zupełnie inaczej postrzegana jest przez kupującego (konsumenta), inaczej zaś przez sprzedającego, choć i w tym przypadku wyróżnić należy kilka podmiotów (dział finansowy, handlowy czy marketing).

Warto pamiętać, że już od starożytności zajmowano się problematyką ustalania wartości dóbr oferowanych innym na rynku, zwracając, początkowo,  szczególną uwagę na jej etyczny aspekt. Arystoteles potępiał wymianę towarów z udziałem pieniędzy, propagując formę „towar za towar”[1], a św. Tomasz z Akwinu stworzył koncepcję ceny sprawiedliwej[2]. Poglądy tamtych czasów stały się podstawą do dalszych rozważań natury filozoficznej, prawne, etycznej i ekonomicznej.

Szczególny wiele czasu i badań poświęcono cenie w okresie rozwoju kapitalizmu, a znaczące zasługi w tym zakresie przypisywane są  A. Smithowi, który nosi tytuł ojca ekonomii. To on bowiem jako pierwszy próbował wskazać czynniki kreujące cenę, wprowadzając podział na cenę rynkową i naturalną[3].

[1] H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 49.

[2] Z. Romanów, Związek cen z wartością towarów w teoriach ekonomicznych, Wyd. PTPN, Warszawa Poznań 1991, s. 9.

[3] J. Buchan, Adam Smith. Zycie i idee, Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 2004.

Wiktor T.