Czas

  • W znaczeniu gramatycznym szereg form koniugacyjnych (form odmiany czasownika).
  • Określa stosunek czasowy chwili odbywania się jakiejś czynności (lub stanu) do momentu mówienia o niej.

Taki szereg form koniugacyjnych czasownika tworzy:

  • czas teraźniejszy, np. siedzę, piszę, opowiadasz,
  • czas przeszły, np. siedziałem, pisałem, opowiadałeś,
  • czas przyszły, mogący mieć formę prostą lub złożoną, np. napiszę, będę pisał, posiedzę, będę siedział, opowiesz, będziesz opowiadał,
  • czas zaprzeszły, dziś używany bardzo rzadko, np. pisał był.