Części mowy i części zdania [powtórkowe co nieco]

CZĘŚCI MOWY

Każdy wyraz  możemy określić jako część mowy.

Wyodrębniamy części mowy:

  • odmienne: czasownik (formy osobowe, formy bezosobowe, imiesłowy), rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek,
  • nieodmienne: przysłówek, przyimek, spółjnik, partykuła, wykrzyknik.

CZĘŚCI ZDANIA

Każdy wyraz lub grupa wyrazpw ze względu na pełnione funkcje może być określona jako część zdania.

Wyodrębnia się:

  • orzeczenie (czasownikowe, imienne),
  • podmiot (gramatyczny, logiczny, szeregowy, domyślny),
  • przydawkę,
  • dopełnienie (bliższe, dalsze),
  • okolicznik (czasu, miejsca, sposobu, celu, przyczyny, przyzwolenia, warunku).