Deklinacja mieszana

Odmiana właściwa części rzeczowników, które w swych formach przypadkowych odmieniają się według różnych typów deklinacyjnych, np.:

  • rzeczowniki męskie zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -a, które w liczbie pojedynczej odmieniają się jak rzeczowniki żeńskie zakończone na -a,, a w liczbie mnogiej mają formy deklinacji męskiej (wojewoda, wojewody, wojewodowie, wojewodów),
  • rzeczowniki męskie mające formy przymiotników, odmieniające się według deklinacji przymiotnikowej (myśliwy, myśliwego, myśliwi, myśliwych),
  • rzeczowniki nijakie obcego pochodzenia zakończone na -um, które w liczbie pojedynczej są nieodmienne, a w liczbie mnogiej odmieniają się jak i inne rzeczowniki niijakie, przyjmując w dopełniaczu końcówkę -ów (muzeum, muzea, muzeów)