Dialektyzacja w literaturze

  • Styl językowy  można naśladować.
  • Dotyczy to wszystkich stylów, w tym indywidualnego, jak i typowego, określonego i utrwalonego językową konwencją sposobu wyrażania się ludzi.
  • Warto pamiętać, że występowała w literaturze stylizacja biblijna, archaizacja języka, stylizacja środowiskowa.
  • Stylizacja środowiskowa to kształtowanie wypowiedzi na wzór języka określonych środowisk społecznych.
  • Stylizacja środowiskowa zawiera charakterystyczne cechy języka na wszystkich jego poziomach: fonetycznym, fleksyjnym, leksykalnym, słowotwórczym, frazeologicznym i składniowym.
  • Stylizacja na język określonych środowisk zawodowych odróżnia się od języka ogólnego głownie słownictwem i frazeologią.
  • W języku niektórych zawodów oraz w nauce występują charakterystyczne słowa (pojęcia).
  • Język określonych środowisk to żargon.
  • Nieraz nazywa się go gwarą lub slangiem.